Plangebied Hoofdstraat en Nije Reed in Warten

Er zijn terplagen met spikkels baksteenpuin, houtskool en soms fosfaatvlekken in beide onderzoekgebieden aangetroffen en laat zien dat het gebied in ieder geval in de Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd bewoond zal zijn geweest. De schonere terpophoging aan de basis van het pakket zou ook uit deze periode kunnen dateren, maar een oudere datering kan niet worden uitgesloten. Ter plaatse van boringen 2 en 6 zou een oude fundering aanwezig kunnen zijn.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xrf-r5zg
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-cs-7hxg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:78287
Provenance
Creator Jans, J.E.A (RAAP Archeologisch Adviesbureau BV)
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format .docx; .xlsx
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.898 LON, 53.150 LAT); Hoofdstraat en Nije Reed; Warten; Friesland