Tampere Praksis: Sosiaalityön lähijohtajien ajatuksia lähijohtamisesta, työhyvinvoinnista ja muutosjohtamisesta 2018

Aineisto koostuu julkisessa organisaatiossa lähijohtajina toimivien sosiaalityöntekijöiden haastatteluista. Haastattelujen teemoja olivat sosiaalityön lähijohtaminen, työhyvinvointi ja muutosjohtaminen. Yksittäisissä kysymyksissä kysyttiin mm. lähijohtamiseen liittyvistä haasteista ja vaatimuksista, sekä lähijohtajana työskentelemisen parhaista puolista ja työn tarjoamista mahdollisuuksista. Haastateltavaa pyydettiin määrittelemään miten hän ymmärtää työhyvinvoinnin sekä kertomaan, mitä työhyvinvointi sosiaalityössä on. Muutosjohtamiseen liittyen kysyttiin mm. mitä muutoksia haastateltavan työyhteisössä on tapahtunut viimeisten kahden vuoden aikana. Haastateltavaa pyydettiin myös kuvailemaan työhyvinvoinnin ja muutosjohtamisen välistä suhdetta. Haastattelut toteutettiin käyttäen apuna ns. vahvuuskortteja, joita ei ole arkistoitu. Taustatietoina on mainittu haastateltavan koulutus ja ammatti.

This qualitative dataset consists of interviews with social workers in the public sector working as first-line managers at their organisation. Interview themes included management of social work, workplace well-being, and management for change. Individual questions examined, for instance, challenges and requirements posed by management as well as the best parts of management work and the opportunities it provides. Interviewees were asked to define workplace well-being and discuss its role in social work. Management for change was examined by asking, for example, what changes the interviewee's work community had seen within the previous two years. Interviewees were also asked to describe the relationship between workplace well-being and management for change. Background information included educational background and occupation. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:tuni-202004273818
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=eaba74c417bcb5595003e56cde1b7a8c4c92db85fdbb2053b9edf05c932a8ec3
Provenance
Creator Tampere Praksis; Tampere Praksis Project
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2019
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland