Finnish Images of the Soviet Union, Russians and Estonians 1989

DOI

Teemahaastatteluissa on tiedusteltu suomalaisten mielipiteitä liittyen Neuvostoliittoon sekä neuvostoliittolaisiin ja virolaisiin. Haastattelun aikana haastateltavalle näytettiin Neuvostoliittoon liittyviä kuvia, sanalistoja, tekstiotteita sekä lehtileikkeitä, joita haastateltavaa pyydettiin kommentoimaan. Kysymyksissä esiin nostetut teemat käsittelivät muun muassa politiikkaa, arkielämää, taloutta ja kulttuuria. Näkemyksiä kysytään paitsi neuvostoliittolaisista ihmisistä myös Neuvostoliitosta valtiona. Haastatteluissa on pyritty tietoisesti rikkomaan "sopivan puhetavan normi" esimerkiksi myötäilemällä haastateltavan puhetapaa sekä käyttämällä tämän kanssa samaa sanastoa. Haastatteluja on kerätty neljään eri ikäryhmään kuuluvilta suomalaisilta. Ikäryhmät jaksottuivat 15 vuoden välein siten, että haastateltavien syntymävuodet olivat 1923, 1938, 1953 ja 1968. Haastatellut olivat kotoisin neljältä eri paikkakunnalta, jotka sijaitsivat Uudenmaan läänissä, Hämeen läänissä, Oulun läänissä ja Vaasan läänissä. Aineisto on kerätty alunperin Pentti Raittilan lisensiaatin työtä varten. Kaikki haastattelut on tehty keväällä 1989.

The data consist of 40 theme interviews of Finns on the subject of the Soviet Union, Russians and Estonians. During the interviews, the interviewees were shown pictures, word lists and extracts from various texts and newspapers related to the Soviet Union, and asked to comment on them. Themes raised in the interviews covered politics, everyday life, economy and culture. Views were probed on the Soviet Union as a state and on Russian and Estonian people. The interviewees belonged to four different age groups, with 15-year intervals between them. They were born in 1923, 1983, 1953 and 1968 and lived in four municipalities in different parts of Finland. The interviews were conducted in 1989. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

HaastatteluInterview

InterviewInterview

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2625
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2625
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=bd11be498a4092c5b19ef5ff2e5b798393c33261b397c49b0bcdb6cbaf83bade
Provenance
Creator Raittila, Pentti
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2011
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland