ISSP 2015: Work Orientations IV: Finnish Data

DOI

Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten suhtautumista työhön. Vastaajille esitettiin työhön ja työelämään liittyviä kysymyksiä sekä esitettiin vaittamiä, jotka käsittelivät laajasti erilaisia työhön, työelämään ja työpaikan sosiaalisiin suhteisiin liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin myös, kuinka tärkeiksi he kokivat erilaiset työpaikkaan ja työhön liittyvät ominaisuudet. Lisäksi kysyttiin olivatko vastaajat valmiita perheensä hyväksi luopumaan hyvästä työpaikasta tai olisivatko he valmiita perheen vuoksi jättämään epätyydyttävän työpaikan. Haluttiin myös tietää onko vastaaja joutunut syrjinnän kohteeksi työelämässä ja mikä oli tärkein syy syrjintään. Tiedusteltiin myös olivatko vastaajat kokeneet häirintää esimiesten tai työtovereiden taholta viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Seuraavat kysymykset käsittelivät työaikaa, milloin työ tehdään ja miten työ on järjestetty ja voiko töiden järjestämiseen itse vaikuttaa. Kysyttiin myös, kuinka helppoa tai vaikeata olisi ottaa tunti tai pari vapaata henkilökohtaisten tai perheen asioiden hoitamiseksi työaikana. Lisäksi tiedusteltiin, haittaavatko työn vaatimukset perhe-elämää tai perhe-elämän vaatimukset työtä. Haluttiin myös tietää, millaiset suhteet vallitsevat työpaikalla johdon ja työntekijöiden välillä sekä työntekijöiden kesken. Kysyttiin myös, kuinka tyytyväisiä vastaajat olivat työhönsä ja oliko heillä suunnitteilla työpaikan vaihto. Taustatietoina kysyttiin mm. sukupuoli, syntymävuosi, kotitalouden koko, koulutus, työelämään osallistuminen, ammatti, elinkeino tai toimiala, säännöllinen viikoittainen työaika, ammattiasema, esimiesasema, työnantaja (yksityinen/julkinen sektori), ammattiliiton jäsenyys, äänestyskäyttäytyminen, uskonnollisuus, tulot sekä vastaajan asuinaluetta kuvaavia tietoja.

The survey charted Finnish attitudes to work. The respondents were asked questions and presented statements about work, employment and occupational life. The respondents were first asked questions about their employment situation, such as whether they were in paid work, how many hours they worked per week, whether they were an entrepreneur and in a supervisory position, what type of employer they had, and what their occupation was. The respondents who had a spouse or a partner were also asked these questions about their spouse's or partner's employment situation. Opinions were charted on the importance of work in general and different aspects in work (e.g. good income, independence at work). Importance of family over work and work-family balance were surveyed as well as discrimination and harassment experienced at work. Views of the significance of trade unions were studied. The respondents were asked whether they would like to work longer or shorter hours, how often they felt their job was stressful and physically taxing, and how often they worked at home and during the weekends. A number of statements relating to current job were presented (e.g. "My job is secure"). Flexible working time arrangements were charted. One set of questions surveyed participation in professional training, relationships at the workplace, satisfaction with the job, and commitment to occupation and employer. Relating to job change and unemployment, the respondents were asked about plans to change jobs, the ease of finding a new job, worries over losing job, and steps they would be prepared to take to avoid unemployment (e.g. accept a job with a lower salary). Side jobs were charted. The respondents who did not have a paid job at the time of the survey were asked, among others, about the last time they had had a paid job, the reasons their last job had ended, satisfaction with last job, likelihood of finding a new job, steps taken to find a job, and their source of economic support. Finally, opinions were charted on whether the employment of people aged 60 and over was a positive or a negative thing. Background variables included, among others, the respondent's gender, age, education, marital status, monthly gross income, type of municipality of residence, membership in a trade union, membership in a religious community, religious attendance, self-perceived social class, and party choice in the previous parliamentary elections.

Todennäköisyysotanta: systemaattinen otantaProbability.SystematicRandom

Probability: Systematic randomProbability.SystematicRandom

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
DOI https://doi.org/10.1108/IJM-12-2020-0555.
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3106
Related Identifier https://doi.org/10.1080/00207659.2018.1446116
Related Identifier https://doi.org/10.1177/0959680120911221
Related Identifier https://doi.org/10.1007/s11135-020-01048-9
Related Identifier https://doi.org/10.1080/14616696.2020.1758741
Related Identifier https://doi.org/10.1080/13501763.2020.1733636
Related Identifier https://doi.org/10.1111/beer.12338
Related Identifier https://doi.org/10.1080/1528008X.2021.1911728
Related Identifier https://doi.org/10.1007/s11135020-01048-9
Related Identifier https://doi.org/10.1108/JIC-07-20210200
Related Identifier https://doi.org/10.1108/ER-03-2020-0099
Related Identifier https://doi.org/10.1080/23276665.2022.2035238.
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202304264525
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=b54a074189f8c7d9fde83e8635ffc6e0bea4450795da2650476df3a8455e1661
Provenance
Creator International Social Survey Programme (ISSP); Blom, Raimo; Melin, Harri 0000-0003-3203-9228
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2016
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland