Sport Survey 2005-2006: Young People and Children

Tutkimus selvittää suomalaisten lasten ja nuorten liikunta- ja urheiluharrastuksia. Tutkimuksessa on kartoitettu, missä lapset ja nuoret harrastavat urheilua ja liikuntaa, mitä lajeja he harrastavat ja missä yhteyksissä he liikkuvat. Lisäksi on kysytty mielipiteitä urheiluseuratoiminnasta. Alle 12-vuotiaiden tiedot kysyttiin huoltajilta ja 12 - 18-vuotiaat vastasivat itse heille esitettyihin kysymyksiin. Pääosin samat kysymykset on esitetty vastaavassa vuosien 2001-2002 liikuntatutkimuksessa (FSD1285). Ensin vastaajilta kysyttiin, harrastavatko he urheilua urheiluseurassa tai urheiluseuran ulkopuolella. Lisäksi kysyttiin, kuinka usein vastaajat harrastavat urheilua tai liikuntaa. Yksittäisten lajien harrastamiseen liittyviä asioita kartoitettiin sen mukaan, harrastaako vastaaja urheilua urheiluseurassa, urheiluseurassa ja seuran ulkopuolella vai vain urheiluseuran ulkopuolella. Urheiluseurassa harrastavilta vastaajilta tiedusteltiin aluksi, mitä kaikkia lajeja he harrastavat. Voimistelua harrastavilta kysyttiin tarkemmin voimistelun lajia. Yksittäisten lajien kohdalla kysyttiin, missä seurassa ja kuinka usein vastaajat harrastavat mainitsemiaan lajeja. Lisäksi tiedusteltiin, kuinka monen kuukauden ajan vastaajat harjoittelevat lajia vuoden aikana vähintään kerran viikossa. Lopuksi kysyttiin, kuinka monta vuotta yhteensä vastaajat ovat harrastaneet lajia sekä kuinka usein he haluaisivat harjoitella kyseistä lajia tai käydä harjoituksissa urheiluseurassa. Seuraavaksi sekä seurassa että seuran ulkopuolella urheilua harrastavilta vastaajilta kysyttiin seuran ulkopuolella harrastamiseen liittyviä asioita. Ensin kartoitettiin mitä kaikkia lajeja he harrastavat. Voimistelun maininneilta pyydettiin jälleen tarkennusta voimistelun lajista. Edelleen kartoitettiin harjoittelukertojen määrää viikossa sekä kysyttiin tahoja, joiden kanssa lapsi tai nuori harrastaa lajia urheiluseuran ulkopuolella. Lopuksi kysyttiin, ovatko vastaajat urheilunharrastajina osallistuneet viimeisen 12 kuukauden aikana osanottajina turnauksiin, otteluihin tai kilpailuihin. Vain urheiluseuran ulkopuolella liikuntaa harrastaville esitettiin samat kysymykset. Tämän jälkeen tiedusteltiin vastaajien eniten käyttämää liikuntapaikkaa. Urheiluseuran ulkopuolella harrastavilta kysyttiin lisäksi, olisivatko he kiinnostuneita harrastamaan liikuntaa urheiluseurassa ja jos olisivat, niin mitä lajeja ja kuinka usein he haluaisivat harrastaa. Lopuksi kartoitettiin 12 - 18-vuotiaiden vastaajien mielipiteitä urheiluseuratoiminnasta yleensä. Vastaajilta tiedusteltiin esimerkiksi lajien ja kilpailujen määrään, harrastusmaisiin liikuntatapahtumiin ja peliaikaan liittyviä asioita. 3 - 11-vuotiaiden lasten huoltajia puolestaan pyydettiin arvioimaan, mitä kaikkia asioita ja ominaisuuksia nykyisessä lasten urheiluseuratoiminnassa on liian vähän. Arvioitavina olivat esimerkiksi monipuolisuus, ilo, lajitaitojen opettaminen, lasten tai heidän vanhempiensa toiveiden kuunteleminen sekä huonompien kannustaminen. Taustamuuttujina ovat mm. lapsen tai nuoren ikä, sukupuoli, lääni, maakunta sekä alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä perheessä. 3 - 11-vuotiaiden puolesta vastanneilta huoltajilta kysyttiin vielä perheen eniten ansaitsevan henkilön ammattia.

The survey investigated the sporting activities of Finnish children and young people. The respondents were asked about where they exercise and in what sports they participate. Attitudes towards sports organisations in Finland were also charted. Parents answered on behalf of children under 12 years old, and young people aged between 12 and 18 were interviewed in person. Mainly the same set of questions was asked in the 2001-2002 corresponding sport survey (FSD1285). Firstly, participation in sport both within and outside of sports organisations was surveyed. One question focused on how often children and young people exercise. The sports facilities mostly used were charted. A set of questions covered various aspects of sporting activities undertaken in sports organisation or club (which organisation, type of sport, duration and frequency of the activity, number of years they had participated, etc.). The respondents were also asked how often they would prefer to exercise that sport. Similar questions were asked about sporting and physical activities taken outside of sports organisations. The respondents not involved in sports organisations were asked whether they would like to take part in organised sports in a sports organisation, and if so, what forms of sport they would undertake and how often. The attitudes of young people aged between 12 and 18 towards sports organisations in general were studied. One topic covered participation in sports competitions. Parents or other caretakers of children aged between 3 and 11 were asked whether they had found sports organisations lacking in certain aspects, for example, should children have more free time, is the organisation too competition-oriented, should there be more variety in the types of activity, are children's and parents' wishes taken into account. Background variables included the respondents' age, gender, county and municipality of residence, and the number of children aged under 18 in the household. Parents/guardians of children aged between 3 and 11 were asked about the occupation of the household member with the highest income.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

PuhelinhaastatteluInterview.Telephone

Telephone interviewInterview.Telephone

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2234
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=f1b71ecb9d491a488ac8e72f42afa8e4b32fde48549e2b66c48b4240daaf5787
Provenance
Creator Helsingin kaupunki; Nuori Suomi; Suomen Kuntoliikuntaliitto; Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU); Suomen Olympiakomitea; Opetusministeriö; Pehkonen, Juhani; City of Helsinki; Young Finland Association; Finnish Sport for All Association; Finnish Sports Federation (FSF); Finnish Olympic Committee; Ministry of Education
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2007
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland