Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2008

Yleisten kirjastojen käyttäjäkysely keräsi tietoa kirjastopalvelujen käytöstä sekä asiakastyytyväisyydestä. Kyselyllä kartoitettiin kirjastojen käyttöä yleensä, kirjaston verkkopalveluita, kirjastoja asiointiympäristöinä, aineistoja ja asiakaspalvelua. Kirjaston käyttöä tutkittiin kysymällä kuinka usein ja miksi kirjastossa asioidaan. Tiedusteltiin myös syytä, jos vastaaja ei käy ollenkaan kirjastossa. Haluttiin myös tietää, mitä kirjaston verkkopalveluita vastaajat käyttivät. Mikäli verkkopalveluja ei käytetty, tiedusteltiin syytä tähän. Kirjastoa asiointiympäristönä, kirjaston aineistoja, asiakaspalvelua sekä verkkopalveluja kartoitettiin esittämällä näitä palveluja koskevia väittämiä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan palveluja niiden tärkeyden ja toimivuuden suhteen. Pyydettiin myös kokonaisarviota kirjastopalvelujen tärkeydestä ja onnistumisesta. Lopuksi kysyttiin, miten arvioidut palvelut ovat vaikuttaneet vastaajan elämään. Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä, koulutus ja elämäntilanne.

The survey investigated user perceptions of public libraries in Finland. Main themes included types of library use, library collections, electronic library resources and other services provided, as well as the perceived impact of the services. First, the respondents were asked how often they visited the library they were evaluating, what they usually did when visiting the library and which electronic resources they used. Views were probed on the library as a service environment (e.g. location, opening hours, premises, computers provided). Library collections, electronic library services and customer services were evaluated. The respondents were asked how well the library had succeeded as a whole in providing services and in what way the library's services had benefited them. Background variables included the region and municipality in which the library evaluated was located, the respondent's gender, age group, highest education and economic activity.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2801
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=a33359f268f4c67e6f0d1d08d5220db5449d771b61f7d0c23ab274ebb8801d13
Provenance
Creator Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut; National Library of Finland. National Library Network Services
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2014
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Natural Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland