Llista de Mitjans en llengua catalana amb presència a YouTube List of Media in the Catalan language with a presence on YouTube

DOI

[cat] Aquest dataset és un conjunt de mitjans de comunicació televisius en català que tenen presència a YouTube. En aquest dataset es troba la data de captura i verificació, el nom de la cadena i la URL corresponent al canal de YouTube actiu fins abril de 2019. Aquelles cadenes de televisió que no tenen canal de YouTube la seva URL és la seva pàgina web. En aquest dataset hi ha 115 emissores de televisió en català i de les quals 75 tenen presència a YouTube. Les dades han estat comprovades i s'han extret de diverses fonts com el Llibre Blanc de la Comunicació Audiovisual a Catalunya, la Comunicació Local a Catalunya i la Viquipèdia.

[eng] This dataset is a set of television channels in Catalan language that has a presence on YouTube. In this dataset, you will find the date of capture and verification, the name of the chain and the URL corresponding to the active YouTube channel until April 2019. Those television channels that do not have a YouTube channel whose URL is their web page. In this dataset, there is 115 television channels in Catalan and 75 of them have a presence on YouTube. The verified data has been extracted from various sources such as the White Book on Audiovisual Communication in Catalonia, Local Communication in Catalonia and the Catalan Wikipedia (Viquipèdia).

Identifier
DOI https://doi.org/10.34810/data85
Metadata Access https://dataverse.csuc.cat/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=doi:10.34810/data85
Provenance
Creator Boté Vericad, Juan-José
Publisher CORA.Repositori de Dades de Recerca
Contributor Juan José Boté Vericad
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
OpenAccess true
Contact Juan José Boté Vericad
Representation
Resource Type Dataset
Format text/tab-separated-values
Size 10182
Version 1.0
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences