Finnish Local Government Barometer 1998: Inhabitants

DOI

Kunnallisalan ilmapuntari 1998: kuntalaiset selvitti mielipiteitä kuntien talouden parantamiskeinoista. Kuntalaisilta kysyttiin esimerkiksi hyväksyisivätkö he kunnallisen veroäyrin korottamisen, kunnan omaisuuden myymisen tai henkilöstön pakkolomautukset. Vastaajille esitettiin erilaisia kuntien hallintoa ja taloutta, kunnan tarjoamia palveluita ja väestön eriarvoistumista koskevia väittämiä ja pyydettiin kertomaan ovatko he niistä samaa vai eri mieltä. Vastaajilta tiedusteltiin myös millä tavoilla he tasapainottaisivat kuntansa taloutta. Esimerkiksi koulutoimen osalta lueteltuja säästötoimenpiteitä olivat mm. henkilökunnan vähentäminen tai lomautukset ja rahan lainaaminen. Tämän jälkeen vastaajilta tiedusteltiin arviota siitä, kuinka suuri osa kotikunnan menoista käytetään terveydenhuoltoon, sosiaalitoimeen, opetustoimeen ja yleishallintoon. Lopuksi kysyttiin, mitkä kaikki puolueet tarjoavat kansalaisille hyvät mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa paikallistason asioissa omassa kotikunnassa. Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, ikä, perus- ja ammatillinen koulutus, tuloluokka, puoluekanta, ammattiryhmä, työnantajan tyyppi, perheenjäsenten lukumäärä, perheen päähenkilön ammattiryhmä, asuinkunta, paikkakuntatyyppi ja asuinlääni.

The Local government barometer 1998 probed citizens' opinions about the different means of improving the financial state of Finnish municipalities. The respondents were asked, for example, whether they would agree to raising the tax rate, selling public property, or laying off municipal employees. In addition, they were presented with various statements regarding municipal administration and finance, public services, and the inequality of population, and asked to either agree or disagree with these statements. The respondents were also asked how they themselves would balance the economy of their home municipality. The alternatives presented in relation to school system included staff redundancies, layoffs, and loans. The respondents were asked to estimate how big a part of municipal expenses are allocated to health care, social services, school system, and general administration. Finally, they assessed which political parties offer the best means for the general public to take part in local government. Background variables included the respondent's sex, age, basic education, vocational training, total household income, political affiliation, occupational group and economic activity, type of employment, household composition, occupational group and economic activity of the head of the household, type of neighbourhood,the municipality of residence, and the province and major region (NUTS2) of residence.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd1104
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1104
Related Identifier https://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8838-2
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=25d52e1c963b6cf619d124d4efaf5232e41b5d28d6ec205a9fcb0edc2656241c
Provenance
Creator Kunnallisalan kehittämissäätiö; Foundation for Municipal Development
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2002
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland