Perustulokokeilukysely 2018

Aineisto on kerätty osana Suomen perustulokokeilua (2017-2018). Kyselyyn vastasivat perustulokokeilun osallistujat sekä verrokkiryhmän jäsenet, joille oli maksettu työttömyysetuutta marraskuussa 2016. Aineistossa on esitetty laajasti hyvinvointia ja sosiaaliturvaa koskevia asenteita käsitteleviä kysymyksiä. Tutkimusta rahoittivat sosiaali- ja terveysministeriö ja Kansaneläkelaitos. Aluksi vastaajilta kysyttiin heidän aikaisemmasta ja nykyisestä työmarkkina-asemastaan. Vastaajia pyydettiin arvioimaan omia työllistymismahdollisuuksiaan ja kertomaan, mitä kautta he olivat löytäneet töitä. Tutkittavat arvioivat tyytyväisyyttään elämäänsä, yleistä terveydentilaansa sekä työkykyään. He myös kertoivat, kuinka usein olivat käyneet kuluneen kahden vuoden aikana muun muassa terveydenhoitajan tai sairaalalääkärin vastaanotolla. Vastaajat kertoivat, kuinka usein he kokevat olonsa yksinäiseksi tai ovatko he kokeneet itsensä alakuloiseksi tai hermostuneeksi. Tutkittavilta kysyttiin, mistä lähteistä heidän kotitaloutensa tulot koostuvat, sekä miten he tulevat nykyisillä tuloilla toimeen. Vastaajille esitettiin raha-asioihin liittyviä väittämiä, kuten kuinka usein he ovat huolissaan raha-asioistaan tai kokevat raha-asioiden hoitamiseen liittyvän tarpeetonta byrokratiaa. Tämän jälkeen vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon he luottavat muihin ihmisiin sekä eri tahoihin, kuten eduskuntaan, poliitikkoihin tai sosiaaliturvajärjestelmään. Vastaajat kertoivat, äänestäisivätkö he eduskuntavaaleissa, jos ne pidettäisiin nyt. Lopuksi esitettiin perustuloon liittyviä väittämiä, kuten helpottaisiko perustulo työn vastaanottamiseen liittyvää byrokratiaa tai tekisikö se työn vastaanottamisen taloudellisesti kannattavammaksi. Taustatietoja aineistossa ovat sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, kotitalouden rakenne, kotitalouden koko, lasten lukumäärä, kotitalouden bruttotulot, henkilökohtaiset bruttotulot, työmarkkinatilanne, työttömyyden alkamisajankohta, suuralue ja tilastollinen kuntaryhmitys.

This survey was conducted as part of the Finnish basic income experiment (2017-2018). During the experiment, a total of 2,000 unemployed persons between 25 and 58 years of age received an unconditional monthly payment of 560 euros. The test group in this study includes those who received basic income in the experiment, and the control group consists of persons who had received unemployment benefits in November 2016. Main themes of the survey included social and financial well-being, subjective health, job-search activity and employment. Additionally, attitudes regarding basic income and other social security were charted. The study was funded by the Ministry of Social Affairs and Health and the Social Insurance Institution of Finland (Kela). First, the respondents' status in employment was surveyed and the ways in which the respondents had found work in the past few years were charted (e.g. by responding to a job advertisement, through a TE office, through an acquaintance). The respondents' general satisfaction with life was examined, and they were asked to what extent they felt they had been able to achieve various things in their life (e.g. confidence in their own future or financial situation, opportunity to influence social issues). Some questions focused on the respondents' health in general as well as their use of various health care services (e.g. number of visits to a nurse, general practitioner or dentist). The respondents were also presented with questions on how they had been feeling in the past four weeks, for example, whether they had felt very nervous or happy. Feelings of depression, loss of interest in things and stress were also surveyed. The sources from which the respondents' household got income were examined next, and they were asked how well they got by with the current income of their household. The respondents' views on several statements regarding their own financial affairs were charted (e.g. "my finances are well under control and I pay my bills on time" and "I can manage my finances without unnecessary bureaucracy"). Trust in other people and various institutions, such as Parliament, the judicial system, politicians, and the social security system, was examined. The respondents were asked whether they would vote if the parliamentary elections were held now. Finally, the respondents were presented with various statements on basic income, for example, whether they thought implementing basic income would reduce the bureaucracy involved in taking on work and whether basic income should be implemented as a permanent form of social security in Finland. Background variables included the respondent's gender, age, highest level of education, economic activity and occupational status, household composition, number of children, annual gross income of the household and the respondent, status in employment, the year when the respondent became unemployed, NUTS2 region of residence, and statistical grouping of municipalities.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Puhelinhaastattelu: tietokoneavusteinen (CATI)Interview.Telephone.CATI

Telephone interview: Computer-assisted (CATI)Interview.Telephone.CATI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:isbn:978-952-00-9890-2
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=6d820f561bf97710a518bbb66bedfcd34b915e44bbef2caed33b0716c10c3f4a
Provenance
Creator Kansaneläkelaitos (KELA); Social Insurance Institution of Finland (KELA)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2021
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland