Finnish Science Barometer 2004

DOI

Aineistossa ovat tarkastelun kohteena erilaiset tieteellisen tiedon tuottamiseen, tasoon, tarpeellisuuteen ja tuotantoedellytyksiin liittyvät näkökohdat, tieteellis-teknisen kehityksen hyödyt ja riskit ja tieteen moraali. Aineistossa on esillä kansalaisten tiedettä koskevat käsitykset, mielipiteet, arviot, arvostukset, asenteet, tulevaisuudenodotukset ja osin tiedotkin. Vastaajilta kysyttiin, kuinka aktiivisesti he seuraavat eri tiedotusvälineistä erilaisia aihepiirejä koskevia uutisia, ohjelmia ja kirjoituksia. Erikseen kysyttiin kuinka kiinnostunut vastaaja on muun muassa lääketieteen kehityksestä, bioteknologiasta, avaruustutkimuksesta, historiantutkimuksesta ja koulutus- ja tiedepolitiikasta. Edelleen kysyttiin mitkä tietolähteet ovat vastaajalle tärkeimpiä tiedettä ja tutkimusta koskevan tiedon välittäjiä. Vastaajia pyydettiin myös nimeämään yksi nykyisin toimiva ja yksi aikaisemmin toiminut merkittävä suomalainen tieteenharjoittaja ja arvioimaan kuinka paljon he luottavat erilaisiin yhteiskunnallisiin instituutioihin, kuinka hyvin erilaiset tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät asiat ovat maassamme nykyisin ja millaisiksi he näkevät tieteen mahdollisuudet ratkaista erilaisia ongelmia tai tuoda parannusta ihmisten elämään. Lopuksi vastaajalle esitettiin useita väittämiä tieteestä ja tutkimuksesta. Väittämät käsittelivät erilaisia uskomuksia, tieteen tehokkuutta, tieteen ja uskonnon suhdetta, eläinkokeita, geeniteknologiaa, tekniikan kehitystä, tutkimusvarojen kohdentamista, tieteellisen tiedon käyttöä poliittisessa päätöksenteossa, ufo-havaintoja, telepatiaa, homeopatiaa, korkeasti koulutettujen aivovientiä ja -tuontia sekä tiedeyhteisön toiminnan vastuullisuutta. Taustamuuttujina ovat tiedot vastaajan sukupuolesta, ikäryhmästä, asuinkunnan koosta, asuinmaakunnasta, perus- ja ammattikoulutuksesta ja ammattiryhmästä.

The survey studied Finnish public opinion and expectations on scientific information, ethics of science, the advantages and disadvantages of scientific and technological development, and various other aspects of science and research. Respondents rated their interest in following certain subjects in the media (e.g. culture and arts, sports, economy, politics), and interest in scientific and research issues (e.g. science generally, medicine, information technology, space research). Importance of various information sources on science and scientific development were evaluated. Respondents were asked to name one present-day and one former prominent Finnish scientist. The survey charted trust in institutions: Parliament, the Church, trade unions, the media, armed forces, universities, the European Union etc. Views were probed on how well certain aspects of science have been taken care of in Finland like, for example, scientific independence, ethical issues, science funding, usefulness of science to everyday life. Respondents were asked whether science can solve certain problems or help mankind (e.g. find a cure for AIDS or cancer, raise the standard of living, eradicate hunger from the world, promote peace). The survey carried a set of attitudinal statements on science and research. Statements covered, for example, brain drain and brain gain, scientific information in the media, alternative medicine, relationship between science and religion, vivisection, genetic engineering, use of scientific information in decision-making, science funding and its allocation, science policy, impact of scientific and technological development, climate change, and ethical issues. Background variables included respondent's gender, age group, size of the municipality of residence, region of residence, basic and vocational education, field of study, and occupational group.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
DOI https://doi.org/10.1080/09500690701762621
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2023
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=cb1eef6a2c540792d3f0eae7d940ec6e2d26049e4beb64ec1044493dbf079ce1
Provenance
Creator Kiljunen, Pentti
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2004
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland