ISSP 2022: perhe, työ ja sukupuoliroolit V: Suomen aineisto

Vuonna 2022 kansainvälisen International Social Survey Programme (ISSP) -väestökyselyn aiheena oli perhe, työ ja sukupuoliroolit. Kysymykset käsittelivät muun muassa perhevapaita, kotitöitä sekä näkemyksiä sukupuolten välisistä eroista niin työssäkäynnin kuin lastenhoidon suhteen. Tämä aineisto koostuu suomalaisilta kerätystä kyselystä. Vastaajia pyydettiin aluksi arvioimaan väittämiä, jotka käsittelivät työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä naisten ja miesten rooleja perheessä ja työelämässä. Kysyttiin myös, miten lapset vaikuttavat vanhempiensa vapauteen, talouteen, työllistymiseen, uramahdollisuuksiin ja sosiaaliseen asemaan. Seuraavaksi selvitettiin vastaajien näkemyksiä perhevapaisiin liittyen. Kysymykset koskivat muun muassa sitä, miten vapaat tulisi jakaa vanhempien kesken ja kuinka pitkä palkallisen perhevapaan tulisi olla. Lisäksi kysyttiin, kenen tulisi vastata perhevapaiden, lasten päivähoidon sekä iäkkäille tarjottavien palveluiden kustannuksista. Ajankäytön näkökulmasta kysyttiin, kuinka monta tuntia viikossa vastaaja sekä hänen puolisonsa käyttävät kotitöihin ja perheenjäsenistä huolehtimiseen. Tiedusteltiin myös, kuka huolehtii perheen raha-asioista ja kuka perheessä hoitaa erilaiset arjen askareet, kuten yhteisten aktiviteettien suunnittelun tai ruuanlaiton. Lisäksi vastaajia pyydettiin pohtimaan lähisukulaisuuden ja ystävyyden merkitystä elämässä sekä lasten kasvatusvastuun jakautumista sukupuolten välillä. Taustamuuttujia ovat muun muassa vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty, koulutustaso, ammatti, äänestyskäyttäytyminen, bruttotulot, nykyinen työmarkkina-asema, kotitalouden koko sekä suuralue. Lisäksi taustamuuttujiin sisältyvät vastaajan puolison koulutus, ammatti ja työmarkkina-asema.

Todennäköisyysotanta: systemaattinen otantaProbability.SystematicRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3756
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=88e9521d0b86877e0ebd9f232d67c254786056ff6498ca0a1f33674f054fb4be
Provenance
Creator International Social Survey Programme (ISSP); Melin, Harri; Borg, Sami
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Publication Year 2023
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish
Resource Type Kvantitatiivinen
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Suomi; Suomi