Kielenkäyttäjien mielipiteitä suomen kielen tilasta 2013

Kyselyssä kartoitettiin mielipiteitä erityisesti kirjoitetun mutta myös puhutun kielen käytänteistä. Pääpaino oli julkisessa kielenkäytössä. Kysymykset koskivat mm. kielen muuttumista, yleiskielen ja puhekielten suhdetta, englannin lainoja sekä asiakaspalvelutilanteiden ja tv-ohjelmien kielikäytänteitä. Kyselyn alussa tiedusteltiin vastaajien mielipiteitä kielenkäytöstä ja kielen muuttumisesta. Mielipiteitä kartoitettiin esittämällä vastaajille väitteitä suomen kielen tilasta sekä kysymällä, huolettaako suomen kielen tila. Myönteinen tai kielteinen vastaus tuli perustella. Seuraavassa osiossa kysyttiin mielipiteitä erilaisista kielenpiirteistä. Esitettiin väittämiä mm. puhuttelusta ja tervehdyksistä sekä puhekielen käytöstä. Haluttiin myös tietää, miten erilaiset kielen piirteet sopivat kirjoitettuun asiatekstiin. Lisäksi tiedusteltiin suhtautumista englantilaisiin lainasanoihin ja esitettiin yritysnimiä koskevia väittämiä. Lisäksi kysyttiin, ärsyyntyvätkö vastaajat joistakin sanoista ja sanonnoista sekä pyydettiin esimerkkejä näistä. Tämän jälkeen kysymykset koskivat yleiskielen (kirjakielen) vaihtelua ja normeista huolehtimista. Vastaajille esitettiin väittämiä yleiskielen vaihtelusta ja kysyttiin, kenen pitäisi kantaa vastuuta siitä, että asiatekstejä kirjoitettaisiin yleiskielen suositusten mukaan. Kyselyn lopuksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, miten he suhtautuvat asiatekstien kirjoittamiseen. Vastaajilta kysyttiin, mitä oikeinkirjoitus- tai kielioppiasioita tai tekstin rakentamiseen liittyviä seikkoja he joutuvat joskus miettimään. Lisäksi kysyttiin vastaajien lukemis- ja kirjoitustottumuksista. Taustamuuttujina ovat mm. ikä, sukupuoli, koulutus, ammatti, kielitaito sekä asuinpaikka.

The survey charted citizen views on written and spoken Finnish. Themes studied included, for instance, language change, the relationship between written and spoken language, loanwords from English, and language practices in the public sphere. Opinions on the use of Finnish and its change were charted. The respondents were asked how important they regarded the well-being of the Finnish language, whether they thought everyday language written by people was careless, whether the language used in factual texts (e.g. reports, news) had become too colloquial, and whether they thought that one can use the kind of language one wants to on the Internet (for example, on Facebook). Reasons for being or not being worried of language change were examined (e.g. "English grammar affects Finnish in a negative manner", "Language change does not mean a deterioration of language"). A number of statements relating to spoken language and language used when greeting and addressing people were presented to respondents who were asked to indicate the extent to which they agreed with them (e.g. "Guests of current affairs programmes on TV and radio may use colloquial language", "I find it irritating that telemarketers often address their customers by first name"). Opinions on the use and acceptability of English loanwords in Finnish were surveyed (e.g. "They bother me because I don't always understand what they mean", "They facilitate communication between people who speak different languages"). The respondents were also asked whether some words or phrases annoyed them. Regarding written language, opinions were charted on the fact that there are multiple acceptable/'correct' forms in written Finnish as well as who or which institution should be responsible for ensuring that factual texts are written according to language guidelines. Finally, the respondents were asked which issues relating to grammar, structure, and style they occasionally had to consider when writing factual texts. Background variables included the respondent's age group, gender, education, region (NUTS 3) of residence, mother tongue, languages spoken, and writing and reading habits.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2979
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=4b7f48df60dcf3ad9f05e7842598a640270488f7a680ea2ead331d431402fec6
Provenance
Creator Korhonen, Riitta; Lappalainen, Hanna
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2015
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).; The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Kvalitatiivinen; Quantitative; Qualitative
Discipline Humanities; Linguistics
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland