Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985

DOI

In September 1981 a new Swedish translation of the New Testament was published. The main purpose of this survey is to show the possession and use of the Bible among the Swedish population. Respondents were asked about their interest in issues concerning religion and outlook of life, if they believe in God and about their relation toward the Christian faith, how often they attend church and how often they pray. The major part of the questions addressed people who used to read the Bible. They were asked how and why they read the Bible and which Bible translation they use. Furthermore they were asked about their opinion on the new translation of the New Testament.

I september 1981 utkom Bibelkommissionens nyöversättning av Nya testamentet, NT 81. Styrelsen för Svenska Bibelsällskapet - ett samarbetsorgan för kyrkor och samfund i Sverige med bl a uppgift att främja bibelarbetet i landet - har i samarbete med Religionssociologiska institutet (RSI) genomfört en omfattande undersökning om mottagandet av NT 81. Undersökningen 'Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och Bibeln 1984/85' ingår som en delstudie i det av Svenska Bibelsällskapet finansierade projektet 'Svenska folkets mottagande och användning av NT 81'. I studien ingår besöksintervjuer med ett normalurval av den svenska befolkningen i åldersintervallet 16-74 år. Datainsamlingen genomfördes vid två av SIFOs s.k. veckobussar i november-december 1984. Utöver allmänna bakgrundsfrågor ställdes frågor om bibelinnehav och bibelläsning. Samtliga intervjupersoner i denna del av undersökningen fick en fråga om de ville besvara ett frågeformulär med frågor om 'livsåskådning, religion, bibelläsning och liknande ämnen'. Av de totalt 1 104 svarspersonerna förklarade 1 029 att de var villiga att besvara formuläret. Från dessa inkom efter påminnelse 919 besvarade formulär. För att tillförsäkra undersökningen ett tillräckligt stort antal svarande som är regelbundna bibelläsare ställde SIFO för RSI:s räkning vid fyra s.k. veckobussar under perioden januari-mars en fråga om hur ofta man läser bibeln. Till de regelbundna bibelläsarna utdelades vid besöksintervjuerna frågeformuläret om livsåskådning. För att få uppgifter om hur den äldsta delen av den svenska befolkningen har mottagit NT 81 genomfördes en begränsad delstudie av denna ålderskategori. Ett riksrepresentativt urval om 924 personer mellan 65 och 99 år intervjuades genom telefonintervjuer under perioden april-maj 1984. Utöver allmänna bakgrundsfrågor ställdes tre frågor om bibelinnehav, två om bibelläsning, en om inställning till bibelöversättning samt två om gudstjänstbesök. Besöksintervjuer och enkätundersökning med personer i åldersgruppen 16-74 år

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Face-to-face interview

Personlig intervju

Self-administered questionnaire

Självadministrerat frågeformulär

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/001629
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=fad155ecd1ecd3866be2ff100684e93c9ff91114dbd93caf555e64b4f11b0fc2
Provenance
Creator Pettersson, Thorleif; Straarup, Jörgen
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2013
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Humanities; Philosophy
Spatial Coverage Sweden; Sverige