EVA Survey on Finnish Values and Attitudes Winter 2019

DOI

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten arvoja ja asenteita. Tällä kertaa teemoina ovat eduskuntavaalit ja hallituksen muodostaminen, verojärjestelmän muutos, ilmastoteot sekä päätösvallan jakautuminen kansallisvaltioiden ja Euroopan unionin välillä. Aluksi vastaajille esitettiin väittämiä yhteiskunnan eri osa-alueilta. Ne käsittelivät muiden muassa hyvinvointia, tuloeroja, EU:ta ja maahanmuuttoa. Seuraavaksi kartoitettiin vastaajien mielipiteitä kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen koostumuksesta, pääministerin puolueesta ja hallituksen toiminnan painotuksista. Edelleen tiedusteltiin, miten eri veromuotoja tulisi muuttaa. Ilmastonmuutokseen liittyen kysyttiin, mihin ilmastotekoihin, kuten lentomatkustamisesta luopumiseen tai energian käytön vähentämiseen, vastaajat olisivat valmiita ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi. Euroopan unioniin ja EU-jäsenyyteen liittyen kysyttiin päätösvallan jakautumisesta jäsenmaiden ja unionin välillä. Vastaajat kertoivat myös, miten aktiivisesti he seuraavat EU-jäsenyyteen liittyviä asioita ja miten he suhtautuvat EU-jäsenyyteen. Lisäksi vastaajat arvioivat EU:n tulevaa kehitystä ja sitä, miten EU-jäsenyys on muuttanut Suomea. Lopuksi kartoitettiin vastaajien näkemyksiä euron ja EMU-jäsenyyden hyödyistä ja haitoista Suomelle nykyisessä taloustilanteessa. Taustamuuttujia olivat sukupuoli, ikäryhmä, asuinkunnan koko, asuinmaakunta, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, ammattiryhmä, työnantaja, työsuhde, toimiala, puoluekanta (mitä puoluetta äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt), ammatillinen keskusjärjestö ja yhteiskuntaluokka sekä talouden yhteenlasketut bruttotulot.

The survey charted the values and attitudes of Finnish people. The main themes of the Winter 2019 survey included parliamentary elections and government formation, changes in tax policy, environmental actions and the distribution of power in decision-making between nation states and the European Union. First, the respondents were presented with attitudinal statements concerning a variety of social topics, such as welfare, government debt, income disparities, climate change, immigration, taxation and the EU. The respondents' opinions on the new government formed after the parliamentary elections of 2019 were examined. Questions charted what the new government should focus on (e.g. improving employment, lowering taxation, increasing funding for education, stricter environment policy, cutting public expenditure) and what the respondents' views were on the composition of the new government (which political parties should or should not be included in the new government and which political party the prime minister should belong to). Opinions on tax policy were examined with questions concerning whether different taxes should be increased or decreased. Regarding climate change, the respondents were asked what actions, such as giving up meat, dairy or flying and decreasing energy consumption, they thought they could adopt in their lives to slow down climate change. Next, the respondents were asked about the distribution of power between nation states and the EU regarding various different aspects, such as environment policy, taxation of companies, education policy, health care, defence policy and international trade. In addition, the potential future developments of the EU that the respondents hoped to see happen in the following 10 years were surveyed (e.g. Brexit happening, Finland quitting the euro or other countries in addition to Great Britain leaving the EU). Opinions were also charted on Finland's EU membership and the currency change to euro. Finally, questions were presented on whether the EMU membership and the Euro were advantageous or disadvantageous to Finland in the economic situation at the time of the survey. The respondents were also asked whether they would have voted for or against Finland's EU membership if a referendum had been held at the time of responding, and if they had voted in the 1994 referendum, whether they had voted for or against joining the EU. Background variables included gender, age group, size of municipality of residence, region of residence (NUTS3), basic education, professional or vocational education, occupational status, type of employer, contractual (employment) relationship, industry of employment, political party preference, trade union confederation, perceived socioeconomic class and household income.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd3330
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3330
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20201223102803
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202305085429
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=45b4bd7503cfc5c63b38756663f549c887561939367367c7d94514b16450fe04
Provenance
Creator Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA); Finnish Business and Policy Forum (EVA)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2020
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland