Implicit Association Test (IAT) of Gender and Occupation 2019

Aineisto sisältää ammattinimikkeiden ja sukupuolen välistä assosiaatiota mittaavan Implicit Association -testin aggregoituja lukuja. Koetilanteessa selvitettiin osallistujien reaktioaikaa ja luokittelunopeutta (N: 137). Testissä käytetty oli ammattinimikepari lakimies-juristi ja näyttelijä. Tekijä Niina Luodemäki keräsi aineiston pro graduaan varten, jossa hän tutki, onko sanan sukupuolittuneisuudella yhteyttä sanan ja sukupuolen välisen tiedostamattoman assosiaation voimakkuuteen. IAT on reaktioaikoihin perustuva tietokonetehtävä, jossa tutkittavan tulee lajitella sanoja ja/tai kuvia erilaisiin luokkiin. Osallistujalle näytettiin aluksi neljä luokkaa: lakimies/juristi, näyttelijä, mies, nainen ja kutakin luokkaa kuvaavat 10 ärsykesanaa. Testissä osallistujan tuli luokitella ruudulle ilmestyvä ärsykesana oikeaan luokkaan esim. juristi - mies tai näyttelijä - nainen. Testistä oli neljä versiota, joissa luokkien esiintyminen vaihteli. Jokainen versio sisälsi kuitenkin sukupuolistereotyyppiset (kongruentit) ja ei-stereotyyppiset (inkonrguentit) luokat. Osallistuja teki vain yhden version testin. Osallistujat tekivät kaikissa versioissa yhteensä seitsemän patteristoa, joista patteristoista 4/7 ja 7/7 poimittiin varsinaiset vastausajat. Ärsykesanoja harjoittelupatteristoissa oli 20 ja tallennettavista testipatteristoissa 40. Lisätietoa IAT-menetelmän vaiheista, muuttujista ja visuaalisesta ilmeestä on aineiston liitteissä sekä tekijän pro gradussa (ks. julkaisut). Aineistossa on vastaajan reaktioaikojen keskiarvot ja keskihajonnat neljässä eri koeversiossa. Lisäksi on kaikkien reaktioaikojen keskiarvo sekä keskihajonta, inkongruentin ja kongruentin koeasetelman reaktioaikojen erotus sekä IAT-indeksi, joka kertoo assosiaation voimakkuudesta. Reaktioaika laskettiin vähentämällä sanan näytölleilmestymisaika siitä ajasta, jolloin osallistuja luokitteli sanan oikeaan luokkaan tarkoitettua näppäintä i tai e käyttäen. Taustatietoina aineistossa on osallistujan ikä, sukupuoli ja koulutusaste.

This dataset contains aggregate data from an Implicit Association Test (IAT) that measured the strength of associations between gender and occupation. The test examined the participants' reaction time in how quickly they sorted words into categories (N: 137). The occupation categories used in the test were lawyer/solicitor (lakimies/juristi) and actor (näyttelijä). The two terms for lawyer/solicitor differ in Finnish so that the term 'lakimies' is gendered (masculine) whereas the term 'juristi' is gender neutral. The Finnish term 'näyttelijä' for actor/actress is these days understood as gender-neutral, although a more old-fashioned form 'näyttelijätär' for actress also exists. The data were collected for a Master's thesis that studied whether the strength of implicit associations between gender and occupation was affected by the use of the gendered 'lakimies' term for lawyer/solicitor when compared to the gender-neutral term 'juristi'. The Implicit Association Test (IAT) is a reaction time based categorisation task where the participant is asked to quickly sort words and/or pictures into categories. In the test for this study, the participant was shown four categories: lawyer/solicitor (lakimies/juristi), actor (näyttelijä), male, and female. Additionally, 10 stimulus words were shown relating to each category. During the test, the participant was asked to sort the stimulus word that appeared on screen to the category they thought it belonged to, for example, lawyer - male or actor - female. Four versions of the test were conducted with differing test settings. Each version included stereotypically gendered (congruent) and non-stereotypically gendered (incongruent) categories. Each participant completed only one version of the test. In all versions, the participants completed seven categorisation tasks, of which the reaction times for tasks 4/7 and 7/7 were collected. In the practice tasks, 20 stimulus words were shown to the participants, whereas in the recorded tasks (4/7 and 7/7), 40 stimulus words were shown. The data include the average reaction times of the respondents and their standard deviations in the four different test versions. Additionally, the average of all reaction times and their standard deviations, the difference in the reaction times of the congruent and incongruent categories, and an IAT score which details the strength of the association, are included in the data. The reaction time was calculated by subtracting the time shown on screen from the time the participant took to categorise the stimulus word by using the 'i' and 'e' keys on the keyboard. Background variables included the participant's age, gender and level of education.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Kontrolloitu koe: virtuaalinen koeExperiment.WebBased

AggregointiAggregation

Web-based experimentExperiment.WebBased

AggregationAggregation

Identifier
Source http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201908202967
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=5be9e907596aaad4201a35f1f1e8f1d07b36a91ff4981b247ece9224562dad1b
Provenance
Creator Luodemäki, Niina
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2020
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland