Puolueiden ajankohtaistutkimus syyskuu 1998

Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten suhtautumista eri puolueisiin useilla kysymyksillä. Vastaajilta tiedusteltiin kuinka myönteisesti tai kielteisesti he suhtautuvat Suomen Keskustaan, Suomen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen, Kansalliseen Kokoomukseen, Vasemmistoliittoon ja Vihreään Liittoon. Lisäksi lueteltiin joukko ominaisuuksia ja tiedusteltiin mihin puolueisiin ne sopivat. Vastaajilta kysyttiin myös miten maamme hallitus on onnistunut erilaisissa tehtävissään kuten EU-politiikassa, Euroopan talous- ja rahaliittoa (EMU) koskevissa asioissa, kansantalouden tilan parantamisessa, turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa, verotuksessa, ympäristönsuojelussa, energiantuotannon järjestämisessä ja asuntopolitiikassa sekä eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Lisäksi kysyttiin minkä puolueen vastaaja soisi voittavan eduskuntavaaleissa. Äänestyskäyttäytymistä kartoitettiin kysymällä minkä puolueen tai ryhmittymän edustajaa vastaaja äänestäisi jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mikä olisi toiseksi paras vaihtoehto ja mitä hän äänesti vuoden 1995 eduskuntavaaleissa ja vuoden 1996 lokakuun kunnallisvaaleissa. Lisäksi kysyttiin vastaako vastaaja perheessään päivittäistavaroiden ostosta tai ruoanlaitosta. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan syntymävuosi, siviilisääty, bruttovuositulot, asuinpaikka, ammattiryhmä, toimiala, kuuluminen ammattiyhdistykseen ja äidinkieli.

The survey studied the attitudes of the Finns towards different political parties. The respondents were asked how favourably or negatively they view the Centre Party of Finland, the Finnish Social Democratic Party, the National Coalition Party, the Left Alliance, and the Green League. A number of attributes and characteristics were listed, and the respondents were asked to which party they could be applied. The respondents were also asked how well or badly the government has succeeded in its tasks, in its EU-policies, European Monetary Union (EMU) matters, improving the national economics, security and defence policy, taxation, protection of the environment, production of energy, housing, and taking care of the needs of various population groups in society. In addition, the respondents were asked what party they would like to see to win the parliamentary elections. Voting behaviour was studied by asking what party or group they would vote for if the elections were held at the time of the survey, and for whom did they vote in the 1995 parliamentary elections and in the 1996 municipal elections. In addition, the respondents were asked whether they took care of everyday shopping or cooking in the household. Background variables included the respondent's year of birth, marital status, annual gross income, place of residence, occupational group, line of work, membership in a trade union, and mother tongue.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1037
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=a0e647edde602a4fa2621809456ef3851739f62d250cedb850e189b322732f21
Provenance
Creator Suomen Gallup; Gallup Finland
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2000
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland