Suomen Keskustan sisäinen päätöksenteko 2001

Tutkimus selvittää Suomen Keskustan jäsenten näkemyksiä puolueen sisäisestä päätöksenteosta ja eri toimijoiden rooleista siinä. Kysely on osoitettu niin puolueen rivijäsenille kuin piiritoimikuntien jäsenille ja puheenjohtajille sekä piirien toiminnanjohtajille. Jäseniltä tiedusteltiin ensin heidän liittymisvuottaan Keskustaan sekä heidän osallistumistaan puolueen erilaisiin toimintamuotoihin. Vastaajilta kysyttiin, paljonko ja kuinka he pitivät henkilökohtaisesti yhteyttä puolueen sisäisiin tahoihin, kuten puolueen puheenjohtajaan ja kansanedustajiin. Kokousedustajina toimineilta kysyttiin myös, millaiset tekijät puheenjohtajan valintaan vaikuttivat. Vastaajilta pyydettiin mielipiteitä siitä, mitä he pitivät Suomen Keskustan jäsenistön tärkeimpinä tehtävinä, kuinka paljon he uskoivat jäsenillä ja muilla tahoilla olevan vaikutusvaltaa puolueen sisäisissä päätöksissä ja jäsenistön vaikutusmahdollisuuksien riittävyyttä. Vastaajilta myös kysyttiin, mitä kautta he saavat tietoa puolueen toiminnasta ja kokivatko he saavansa tietoa riittävästi. Vastaajat arvioivat puolueen toimintaa piiri- ja valtakunnantasolla mm. avoimuuden, demokraattisuuden, asiakeskeisyyden ja uudistusmielisyyden osalta. Seuraavaksi vastaajat ottivat kantaa Keskustan sisäiseen demokratiaan sekä erilaisiin Keskustan sisäiseen vallankäyttöön liittyviin väitteisiin. Samoin he ottivat kantaa 1999 eduskuntavaalien ns. työreformi-ohjelmaan ja 1994 puoluekokouksessa päätettyyn Keskustan myönteiseen linjaan Suomen EU-jäsenyydelle. Lopuksi vastaajia pyydettiin ilmaisemaan kantansa erilasiin asioihin, kuten ydinvoimaan, pienyrittäjyyden edistämiseen, homosuhteiden rekisteröintiin, pakolaisten vastaanottamiseen ja maaseudun palvelujen turvaamiseen. Lopuksi vastaajilta tiedusteltiin vielä erilaisia taustatietoja, kuten Keskustan piirijärjestöä, muiden järjestöjen jäsenyyksiä, ja luottamustoimia, äänestysaktiivisuutta, muiden puolueiden jäsenyyksiä, vanhempien puoluekantaa sekä sitä, mihin puolueeseen vastaaja voisi kuulua, jos hän ei olisi Keskustan jäsen. Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, ikäryhmä, siviilisääty, lasten lukumäärä, ammattiryhmä, asuinkunnan koko ja koulutus.

The aim of the study was to find out how the members and professional politicians of the Centre Party of Finland define the party's internal decision-making and the roles of various actors in it. The respondents were asked how often they participated in party meetings and organizational activities, which factors they believed had influenced the choice of the party leader, and how the respondents communicated with various bodies within the party. The respondents listed the most important tasks of the members of the Centre Party, and they gave their opinions on how much influence they believed the party members had in internal decisions. Sources of information about different party activities were queried, as well as the amount of influence various bodies had on the internal decision-making of the Centre Party. The respondents assessed the activities of the party on the regional and national level, for instance in terms of openness, democracy, topic orientation, and reformism. They were also presented with a set of attitudinal statements on democracy and the exercise of power within the Centre Party. In addition, the respondents' views were probed on the so-called labour market reform programme of the party in the 1999 Parliamentary elections and on the party's favourable stance on the EU membership issue adopted in the 1994 party meeting. Finally, the respondents were asked to give their opinions on various issues, such as nuclear power, supporting small business, registration of same-sex relationships, accepting refugees, and securing services in rural areas. Background variables included the respondent's age, gender, education, marital status, size of municipality of residence, current and previous duties within the party, and the parents' political party preference.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Todennäköisyysotanta: systemaattinen otantaProbability.SystematicRandom

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Probability: Systematic randomProbability.SystematicRandom

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:isbn:951-44-5808-7
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=071d396ac2b638d22bf1b874a15cb74e40dbeb6b882e509997bbbdc3d4ba3a26
Provenance
Creator Jutila, Karina
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2009
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland