DDI description: Finnish Municipal Election Candidates 2017: Finnish and Swedish Speakers DDI-kuvailu: Kuntavaaliehdokkaat 2017: kotimaankieliset Finnish Municipal Election Candidates 2017: Finnish and Swedish Speakers Kuntavaaliehdokkaat 2017: kotimaankieliset Kuntademokratiaindikaattorit 2017. Ulkomaalaistaustaiset ehdokkaat kuntavaaleissa 2017

Tutkimuksessa kartoitettiin vuoden 2017 kuntavaalien kotimaankielisten ehdokkaiden yhteiskunnallista taustaa, motiiveja lähteä ehdolle sekä ehdolle asettumisen kannalta tärkeitä voimavaroja. Kyselyn alussa selvitettiin vastaajan syitä asettua ehdolle sekä sitä, mikä tai kuka tähän päätökseen on vaikuttanut. Vastaajan poliittisia mielipiteitä ja aatteita kartoitettiin esittämällä erilaisia mielipidekysymyksiä ja selvitettiin, mitkä asiat ovat mahdollisesti vaikuttaneet näiden muodostumiseen. Vastaajilta tiedusteltiin, keitä he ajattelevat edustavansa ja heidän luottamustaan ihmisiin ja eri tahoihin. Kyselyssä tiedusteltiin myös vastaajan vaalikampanjoinnista, muun muassa kuinka paljon aikaa ja rahaa siihen käyttää. Vastaajilta kysyttiin aiempia ehdokkuuksia eri vaaleissa ja valituksi tulemisen kertoja. Heiltä tiedusteltiin, ovatko he toimineet tietyissä kunnallisissa luottamustehtävissä, järjestöissä tai yhdistyksissä. Lopuksi kartoitettiin, ketkä auttavat vastaajia erilaisissa vaalikampanjointiin liittyvissä asioissa. Taustamuuttujina aineistossa ovat sukupuoli, ikä, koulutus, siviilisääty, perherakenne, ehdokaskunnassa asuttujen vuosien määrä, aluemuuttuja, ammattiasema, millä sektorilla työskentelee, ammattiliittoon liittyviä muuttujia, tulot, yhteiskuntaluokka ja muutama muuttuja uskonnollisuuteen liittyen.

The study charted the background and motives of Finnish and Swedish speaking election candidates as well as their networks and support for standing for the election. First, reasons behind the decision to stand for election in the municipal elections (e.g. the will to help others, to acquire useful skills for work, to implement the political values of their party) and what or who (e.g. friends, trade union, employer) had encouraged the candidates to stand for election were charted. The respondents' political opinions and ideology were examined with attitudinal statements regarding the direction of Finland's future, such as lower taxation or more environmentally friendly policies. Influences behind the respondents' political opinions were also examined (e.g. how important their friends, spouse or the media were in influencing their opinions). The respondents were asked whose representative they thought they would be as local councillors (e.g. those who had voted for them or all residents of the municipality), their satisfaction in democracy in Finland and their municipality as well as trust in various institutions (e.g. current local councillors, Finland's government). The respondents' political campaign was surveyed with questions concerning, for example, how much time and money they had spent on the campaign and how the funding had been spent (e.g. for campaign videos or radio/TV advertising). The respondents were asked whether they had stood for election in various different elections before, whether they had been selected in those elections and how many times. The factors behind them being chosen as a candidate of a party or constituency association (e.g. professional experience, position within the party, extensive local network of acquaintances) were examined. The respondents were also asked whether they currently held or had previously held positions of trust in their municipality of residence or participated in the work of different organisations. Finally, the help and support the respondents received from their family, friends or acquaintances in different aspects of their political campaign (e.g. coordinating schedule and budget, maintaining social media accounts, emotional support) was charted. Background variables included, among others, the respondent's gender, age, level of education, marital status, household composition, length of residence in the municipality of candidacy, type of municipality, occupational status, trade union membership, left-right political self-placement, income, perceived social class and religious affiliation.

Todennäköisyysotanta: systemaattinen otantaProbability.SystematicRandom

Probability: Systematic randomProbability.SystematicRandom

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3280
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=b2a13710975e1b310e5e0fb00c1a8dd4112813de237d59d64e1b0979a20c3829
Provenance
Creator Sipinen, Josefina; Kestilä-Kekkonen, Elina; Tiihonen, Aino; Borg, Sami; Aarnio, Anna-Riikka
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2020
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland