Yhteisöperustainen matkailu Nicaraguassa 2008

Tutkimus on tehty Nicaraguassa, Keski-Amerikassa. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia miten pienissä yhteisöissä järjestetyt turistiohjelmat olivat vaikuttaneet yhteisöön. Tutkimusaineisto koostuu haastatteluista tehdyistä tiivistelmistä, jotka tutkija litteroi alunperin espanjaksi ja tämän jälkeen käänsi englanniksi. Haastattelu jakautui peruskysymyksiin ja apukysymyksiin. Peruskysymyksissä tiedusteltiin turismin kehityksestä, miten ihmiset vastaanottivat turismiprojektin, miten he (ja koko yhteisö) osallistuivat projektiin, miten he suhtautuivat turisteihin ja mitä he tekivät heidän kanssaan sekä miten heidän käsityksensä turisteista muuttuivat, miten turismi oli vaikuttanut heidän elämäänsä ja miten he suhteutuivat turismiin ja yhteisöön tulevaisuudessa. Apukysymykset koskivat yhteisöä ja sosiaalista pääomaa (Ovatko kaikki samalla tavalla osallisina turismiohjelmassa?), yhteisöpohjaisen turismin sosiokulttuurista kestävyyttä (Aiheuttaako turismi konflikteja tai muita ongelmia?), työtä (Vaikeuttaako turismi muuta työntekoa? Auttavatko turistit työssä?), sukupuolten välistä tasa-arvoa (Tarvitaanko sukupuolten välistä tasa-arvoa? Vaikuttaako turismi tasa-arvoon?), uusia taitoja, itsetuntoa (Miten turistien kohtaaminen on vaikuttanut siihen?), kulttuuriperintöä ja perinteisiä taiteita, kulttuurivaihtoa sekä arvoja ja käyttäytymistä. Kaikkien kysymysten keskeisenä teemana oli sosiokulttuurillinen kestävyys. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

The study was conducted in Nicaragua, Central America. The purpose of the study was to examine how small-scale tourist programmes organised in small communities had affected the communities. The research data consist of interview transcriptions which were originally in Spanish and were then translated into English. The questions were about the development of the tourism project and how it affected the life and values of the communities. The dataset is only available in English.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2506
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=7a1d12c6701b17473ff38f86e33c7e4561a7b4fab6a3281a660d29aeb5724a96
Provenance
Creator Höckert, Emily
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2010
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Nicaragua; Nicaragua; Nicaragua; Nicaragua