Social Workers' Experiences of Child Custody Evaluation 2017

DOI

Aineistoon haastatellut sosiaalitoimen työntekijät kertovat, kuinka käräjäoikeuden tilaamat olosuhdeselvitykset käytännössä tehdään. Olosuhdeselvitysten tarkoitus on tukea käräjäoikeuden päätöksentekoa, kun vanhemmat eivät eron jälkeen saavuta yhteisymmärrystä huolto- ja tapaamissopimusasioissa. Tutkimusalueena olivat yli 12 000 asukkaan kunnat ja kuntayhtymät Pohjois-Pohjanmaalla. Aineisto sisältää kahdeksan yksilöhaastattelua. Haastatteluissa sosiaalityöntekijät avaavat työnsä sisältöä olosuhdeselvityksiin liittyen. Haastatellut kertovat määräaikojen toteutumisesta sekä listaavat tahot, jotka tekevät selvityspyyntöjä. Heiltä kysytään esimerkiksi, kuinka monta selvitystä kyseisessä kunnassa tehdään vuosittain, monestiko vanhemmat ja lapset tavataan, millaisia työskentelymenetelmiä käytetään sekä nähdäänkö olosuhdeselvitysten teko osana lastensuojelutyötä. Haastatellut arvioivat myös eri tahojen kanssa tehtävän yhteistyön laatua ja merkitystä sekä sitä, kuinka kuormittavaa olosuhdeselvitysten teko on ja miten se sopii osaksi sosiaalityön toimenkuvaa. Kaikki haastatellut työskentelevät Pohjois-Pohjanmaalla, tutkimuksessa ei ole kerätty muita taustatietoja.

This dataset consists of interviews with Finnish social workers concerning child custody evaluations commissioned by district courts in custody dispute situations. Municipalities and joint municipal authorities with over 12,000 inhabitants in North Ostrobothnia were selected for the study. The data contain eight individual interviews. In the interviews, the social workers discussed contents of their work relating to custody evaluations: e.g. meeting deadlines, who commissioned custody evaluations, how many evaluations were carried out annually in the municipality, how many times they met the children and parents during evaluation, and whether the interviewees considered custody evaluations part of their child protection work. The interviewees also assessed the significance and quality of cooperation with different actors as well as how child custody evaluation work fit in with their other work. All interviewees work in the North Ostrobothnia region. No other background information is available. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

PuhelinhaastatteluInterview.Telephone

Telephone interviewInterview.Telephone

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd3332
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3332
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=8824767cdc0aa3653429d73d9bbcc1605179bf2e83a2a9e26f75623273fee7b9
Provenance
Creator Huitula, Eeva
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2019
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Jurisprudence; Law; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Pohjois-Pohjanmaa; Finland; North Ostrobothnia; Suomi; Finland