Koulun hyvinvointiprofiili 2006-2007: henkilökunta

Tässä aineistossa tarkastellaan henkilökunnan hyvinvointia ala- ja yläkouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Kyselyn teemat ovat koulun olosuhteet, sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttamisen mahdollisuudet ja terveydentila. Kysymykset on esitetty väittäminä ja monivalintakysymyksinä. Väittämiä arvioidaan viisiportaisella asteikolla "täysin samaa mieltä" - "täysin eri mieltä". Koulun olosuhteita kartoittavat kysymykset liittyvät koulun tiloihin ja toimintaan. Henkilökunnalta kysytään esimerkiksi luokkien koosta, lämpötilasta, ilmanvaihdosta, tilojen siisteydestä, wc-tiloista sekä pihan ja koulurakennuksen viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Vastaajat arvioivat myös oppituntien työrauhaa, työn määrän sopivuutta, työskentelyn kiireisyyttä, koulun sääntöjen järkevyyttä sekä onko työterveyshoitajan luo ja työnohjaukseen helppo päästä. Sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä väittämissä tarkastellaan henkilökunnan keskinäisiä suhteita, suhdetta oppilaisiin ja oppilaiden vanhempien osallistumista koulunkäyntiin. Vastaajilta kysytään esimerkiksi yhteistyön sujumisesta, työtoverien toisilleen tarjoamasta avusta, oppilaiden ystävällisyydestä ja onko rehtorin kanssa helppo tulla toimeen. Henkilökunta arvioi myös, arvostavatko oppilaiden vanhemmat koulun työtä ja osallistuvatko he lastaan koskevien ongelmien selvittämiseen. Lisäksi kartoitetaan esiintyykö työyhteisössä työpaikkakiusaamista ja onko vastaaja itse työpaikkakiusaamisen kohteena kyseisessä koulussa. Itsensä toteuttamisen mahdollisuuksiin liittyvät väittämät koskevat työskentelyä koulussa. Esimerkiksi kokeeko vastaaja, että hänen työtään arvostetaan kouluyhteisössä, hänen mielipiteensä otetaan huomioon koulun kehittämisessä ja onko vastaaja löytänyt itselleen sopivan työskentelytavan, arvostaako hän omaa työtään koulussa ja saako hän tarvitessaan apua rehtorilta/esimieheltä. Terveydentilaa koskevissa kysymyksissä vastaaja arvioi onko hänellä ollut erilaisia oireita ja sairauksia (mm. vatsakipuja, vaikeuksia päästä uneen tai heräilemistä öisin, päänsärkyä, alakuloisuutta ja pelkoa) kuluvan lukukauden aikana. Taustakysymykset ovat sukupuoli, työuran pituus kyseisessä koulussa, työsuhteen laatu ja työskentelyn kokopäiväisyys/osa-aikaisuus.

The survey focused on the well-being of staff in primary and secondary schools and upper secondary institutions in Finland. Staff opinions on school facilities, working conditions, social relationships, and means for self-fulfilment in school were studied, as well as their perceived health status. The survey contained both statements and multiple choice questions. The respondents indicated to what extent they agreed with the statements using a five-point scale (i.e. from "strongly agree" to "strongly disagree"). School facilities were studied with a number of questions about the classroom (e.g. size, temperature, ventilation, desks), toilet facilities, the dining room, the schoolyard and the school building (e.g. safety, functionality). Access to and trust in the school nurse and counselling supervision were charted as well as opinions on the school timetable, school rules and punishments, order in the classroom, and the workload. The statements relating to social relationships canvassed relations between staff members and between staff members and students. The survey also covered opinions on whether parents were participating in solving problems concerning their children or in developing the school, and whether parents appreciated the work done by the staff or were willing to discuss issues with teachers if needed. Views were probed on whether the staff were treated equally, and whether it was easy to get along with the headmaster or get help from him/her if needed. In addition, the respondents were asked whether they had been bullied or harassed at work during the ongoing term and whether they themselves had bullied or harassed someone else. The survey also studied whether staff opinions were taken into account in developing the school and in drawing up school rules, and whether the school encouraged staff to express their views. The respondents were asked whether they appreciated their work, felt they could concentrate on their work and cope with their tasks, knew their strengths and weaknesses, had found a suitable method to do the work, whether the pace at work was suitable for them, and whether they found their work interesting. Regarding health, the respondents were asked about their perceived general health and whether they had had various symptoms (e.g. stomach ache, sleeping problems, headache, fear, anxiety) during the ongoing term. Background variables included the respondent's gender, working hours (part-time or full time), number of years working in the school, and type of contract.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-201502181118
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=471d7f71adc97b2f1955b332908d7ba3217ac645f7598358c8b8f74050815f33
Provenance
Creator Konu, Anne
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2008
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland