Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998

Tutkimuksessa selvitetään palkallisen ja palkattoman työn jakaantumista perheessä sekä työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyviä ongelmia. Vastaajalta kysyttiin aluksi useita omaan ja puolison työhön ja työtehtäviin liittyviä kysymyksiä sekä vastaajan talodellisiin oloihin liittyviä kysymyksiä. Ajankäyttöä, kotitöiden ja vastuun jakamista tutkittiin pyytämällä vastaajaa arvioimaan, kuinka paljon aikaa hän käyttää erilaisiin päivittäisiin toimintoihin ja kuinka erilaiset kotona tehtävät toimet, kuten esimerkiksi ruoanlaitto, siivous, lastenhoito, ostokset, pihatyöt, laskujen maksaminen, viranomaisasiointi ja poissaolot ansiotyöstä lapsen sairauden vuoksi, on jaettu vastaajan taloudessa. Ansiotyön ja perheen vuorovaikutusta tutkittiin pyytämällä vastaajaa arvioimaan kuinka hyvin erilaiset perhe-elämään ja perheen ja työn yhteensovittamiseen liittyvät väitteet pitävät hänen kohdallaan paikkansa. Vastaajalle esitettiin myös useita erilaisia työhön ja perheeseen liittyviä yleisiä väittämiä ja pyydettiin kertomaan, missä määrin hän on väitteiden kanssa samaa tai eri mieltä. Lisäksi vastaajalta kysyttiin, keneltä hän voisi pyytää apua, jos häntä tai hänen talouttaan kohtaisi jokin odottamaton ongelma, ja kuinka monta hyvää ystävää tai läheistä sukulaista hänellä on. Taustatietoina on vastaajan ja puolison syntymävuosi, koulutus, asumismuoto, asumiskulut, asunnon koko, talouden jäsenten lukumäärä, perhesuhteet ja lasten iät. Aineisto kerättiin osana yhteiseurooppalaista hanketta, joka käynnistyi vuonna 1995 ja jota johtaa prof. Tineke Willemsen Tilburgin yliopistosta Hollannista. Yhteistyöhankkeeseen osallistui 11 eri Euroopan maata (Irlanti, UK, Portugali, Espanja, Hollanti, Saksa, Ranska, Belgia, Suomi, Kreikka, Italia). Tutkimukseen osallistuvista maista 7 suoritti samanlaisen kyselytutkimuksen vuosien 1998-2000 aikana (otosten N vaihteli maittain noin 1500-5000 hengen välillä), loput maat tekivät nk. delphitutkimuksen (asiantuntija-arvioihin perustuva analyysi).

The survey studied the division of paid and unpaid work in families, and problems related to balancing work and family life (work-life balance). At first, the respondents were asked several questions about their and their spouse's work (e.g. contract, working hours, nature of work). Domestic division of labour was studied by asking the respondents to estimate the time spent daily in doing various household duties, and how household chores and activities like cooking, cleaning, child-care, shopping, working in the garden, maintenance, transporting children, paying bills, taking care of official matters, absence from work because of a child's illness had been divided in the respondents' household. The survey also carried a number of statement relating to balancing work and family life, and the respondents were asked how well these corresponded in their case (e.g. I feel I'm neglecting my spouse because of my work). Opinions on the importance of work and family life were studied. The respondents were asked to whom they would turn for help if they faced an unexpected problem, a health problem, financial problems, or needed help with childcare. Further questions asked how many close friends or relatives (outside the household) the respondents had, to how many persons they could turn for help, and how many persons the respondents themselves would be willing to help. Background variables included the respondent's gender, type of municipality of residence, marital status, the respondent's and spouse's year of birth, basic and vocational education, occupational group, income, type of accommodation, housing tenure, monthly housing costs, size of accommodation, size of household, and the age of children. The dataset is part of a joint European project launched in 1995 and led by professor Tineke Willemsen from the University of Tillburg in Holland. 11 European countries participated in the project (Ireland, United Kingdom, Portugal, Spain, Holland, Germany, France, Belgium, Finland, Greece, and Italy). Of the participating countries, 7 conducted a similar study in the years 1998-2000. The size of the samples varied between 1,500 and 5,000. The other participating countries conducted a so-called delphi survey (analysis based on expert estimates).

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1113
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=7d2749c05219fcb3a004125c110f0bd6800ae88c948c3e1c98157dcbd13b0ff1
Provenance
Creator Miettinen, Anneli
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2001
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland