Terveydenhuollon vuokratyö: haastattelut 2006

Aineisto koostuu vuonna 2006 tehdyistä 11 lääkärin ja 2 hoitajan haastatteluista. Haastatteluilla kartoitettiin, millaisia merkityksiä hoitajat ja lääkärit antavat terveydenhuollon vuokratyölle; omalle asemalleen ja toiminnalleen. Haastatteluiden runkona käyettiin kahtatoista kysymystä, joista yksi oli osoitettu yksinomaan lääkäreille ja toinen hoitajille. Haastattelukysymykset koskivat sellaisia terveydenhuollon vuokratyön ulottuvuuksia, jotka tulivat merkityksellisinä esiin samaisen tutkimuksen kyselyosion (ks. FSD2516) vastauksissa. Tavoitteena oli saada lisävalaistusta siihen, miksi hoitajat ja lääkärit olivat valinneet vuokratyön ja millaisia eroja on julkisella sektorilla ja vuokratyöyrityksellä työnantajina. Lisäksi haastatteluihin sisältyi työyhteisön toimivuuteen, henkisen ja fyysisen väkivallan kokemiseen sekä työn ja vapaa-ajan suhteeseen liittyvät kysymykset. Haastateltavat vuokratyöntekijät valikoituivat vapaaehtoisina yksityisen palveluntuottajan palveluksessa olleista terveydenhuollon ammattilaisista, jotka osallistuivat aiemmin samaisen tutkimuksen kyselyosioon. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

The data consist of the interviews of 11 physicians and 2 nurses conducted in 2006. The interviews charted the physicians' and nurses' attitudes towards temporary agency work in health care and their own status and activity. The body of the interview included 12 questions, out of which one was aimed only at physicians and another only at nurses. The interview topics focused on the dimensions of temporary agency work in health care that were perceived as significant in the questionnaire part of the same survey (see FSD2516). The topics covered reasons for selecting temporary agency work, differences between the public sector and a temporary agency as employers, functioning of the work community, experiences of physical and psychological violence, and relationship between work and leisure. The interviewed temporary agency workers were volunteers out of the health care professionals working for private service providers who had participated in the questionnaire part of the same survey.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

HaastatteluInterview

InterviewInterview

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2517
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=6e7e141b8a795806d9c5bc4bc637bdf8acc0be7ac693afc4fe7a1c30ae9ee90e
Provenance
Creator Palukka, Hannele; Tiilikka, Tiina
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2010
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland