Disciplinary Differences in Publishing Practices 2007: Professor Interviews

DOI

Aineisto käsittää 44 eri tieteenalojen professorien haastattelua, jotka on kerätty yhdeksästä Etelä- ja Keski-Suomessa sijaitsevasta yliopistosta. Näistä viisi on monialaista ja kaksi teknillistä yliopistoa ja kaksi kauppakorkeakoulua. Pääosin jokaiselta tieteenalalta on haastateltu kahta professoria, jotka ovat edustaneet eri yliopistoja. Haastattelujen alkuperäisenä tarkoituksena on ollut saada käsitys kullakin tieteenalalla vallitsevista julkaisukäytännöistä ja näihin käytäntöihin vaikuttavista tekijöistä. Näissä muodoltaan puolistrukturoiduissa haastatteluissa professoreja pyydettiin kertomaan tieteenalansa ominaispiirteistä ja työskentelytavoista. Keskeisimmiltä osin kysymykset koskevat julkaisemista. Professoreilta on kysytty muun muassa omasta tutkimusurasta, tieteenalan merkittävimmistä julkaisumuodoista, yhteisjulkaisemisesta ja julkaisujen laatuun vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi professorit ovat päässeet arvioimaan eri julkaisutyyppien vaatimaa työmäärää ja pohtimaan alansa julkaisukäytännöissä tapahtuneita muutoksia. Taustatietona mainitaan mm. haastateltavan tieteenala, oppiaine ja sukupuoli. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

The data comprise 44 interviews of professors from different disciplines in nine universities located in Southern and Central Finland. Five of these universities were multidisciplinary, two were universities of technology and two were business schools. For the most part, two professors from each discipline in different universities were interviewed. The aim of the interviews was to chart publishing practices in different disciplines and the factors affecting these practices. The interviewees were requested to tell about the features of and working practices in their discipline. Further questions were asked about the interviewees' research career, the most significant forms of publishing in the discipline, co-publishing, and the factors affecting the quality of publications. The interviewees discussed the changes in the publishing practices in their discipline and estimated the amount of work required in different forms of publishing. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

HaastatteluInterview

InterviewInterview

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2784
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2784
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=ba4ccb5fac0affd89ff54e6813488297a18828852dca43502ba21760ef02b9e9
Provenance
Creator Puuska, Hanna-Mari; Miettinen, Marita; Himanen, Laura
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2012
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland