Finnish Local Government Barometer 1998: Municipal Managers, Chairmen of Municipal Executive Boards

DOI

Tutkimuksessa kartoitettiin kunnan- ja kaupunginjohtajien sekä kunnan- ja kaupunginhallitusten puheenjohtajien mielipiteitä kuntien talouden parantamiskeinoista. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi kuinka hyväksyttävänä keinona he pitävät kunnallisen veroäyrin korottamista, palveluiden yksityistämistä ja henkilöstön pakkolomautuksia. Lisäksi vastaajille esitettiin erilaisia kuntien hallintoa ja taloutta, kunnan tarjoamia palveluita ja väestön eriarvoistumista koskevia väittämiä ja pyydettiin kertomaan ovatko he niistä samaa vai eri mieltä. Edelleen kysyttiin millä tavoilla he tasapainottaisivat kuntansa taloutta ja mihin henkilöstöryhmiin kohdistuvat pakkolomautukset he hyväksyisivät. Vaalien läheisyyden vuoksi kunnallisia vaikuttajia pyydettiin arvioimaan oman vaalipiirinsä kansanedustajia. Lisäksi kysyttiin, mitkä puolueet tarjoavat hyvän mahdollisuuden vaikuttaa kuntia koskeviin asioihin. Taustamuuttujia olivat vastaajan asema, kunnan koko, maakunnallinen liitto, jonka alueella kunta sijaitsee sekä vastaajan sukupuoli.

The survey studied opinions of municipal managers and chairpersons of municipal executive boards on how to improve municipal finances. The respondents evaluated how acceptable it would be to increase local taxes, privatise municipal services or lay off/reduce municipal staff. The respondents were presented with several statements concerning citizens' inequality, municipal administration, finances and services, and asked whether they agree or not. Their opinions on how to balance their municipality's budget and which employee groups could be laid off were probed. In view of forthcoming elections, the respondents were asked to assess the members of parliament of their electoral district. One question examined which parties offer a good chance to influence municipal issues. Background variables included the respondents' sex, status, municipality size, and region of the municipality.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd1106
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1106
Related Identifier https://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8838-2
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=0fd91c864929c065e25fbe95e11ad720b2fb06692e92e62411027871677a0e8b
Provenance
Creator Kunnallisalan kehittämissäätiö; Foundation for Municipal Development
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2003
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland