Sosiaalibarometri 2018

Sosiaalibarometrit ovat tutkimuksellisia ajankohtaisselvityksiä, joiden tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman ajan tasalla olevaa tietoa hyvinvointipalvelujen, palvelujärjestelmän ja hyvinvoinnin tilanteesta ja niiden muutossuunnista. Vuoden 2018 Sosiaalibarometri on erityiskatsaus, jossa seurataan pääasiassa toimeentulotuen Kela-siirron vaikutuksia ja sote-uudistusta. Kyselyssä vastaajina ovat kuntien ja yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveysjohtajat, sosiaalityöntekijät sekä Kelan johtajat ja toimihenkilöt. Sosiaalibarometrin 2018 rahoitus koostuu Kelan ja Työ- ja elinkeinoministeriön tähän työhön myöntämistä avustuksista sekä SOSTEn toimintaansa saamista Veikkaus-varoista. Ensimmäiseksi kyselyssä kartoitettiin eriarvoistumiskehitystä ja toimeentuloturvajärjestelmää. Sosiaali- ja terveysjohtoa, sosiaalityöntekijöitä ja Kelan johtoa pyydettiin arvioimaan eriarvoisuudessa tapahtunutta muutosta, jonka jälkeen esitettiin väitteitä toimeentuloturvajärjestelmästä ja pyydettiin arvioimaan siihen liittyvän kokonaisuudistuksen tavoitteiden tärkeysjärjestystä. Seuraavana teemana kyselyssä oli sote-uudistus, jonka osalta sosiaali- ja terveysjohdolta, sosiaalityöntekijöiltä ja kelan johdolta kysyttiin mielipidettä perustulosta ja sote-uudistuksesta kokonaisuutena. Lisäksi sosiaali- ja terveysjohdolta ja sosiaalityöntekijöiltä kysyttiin tarkemmin muun muassa erilaisista sote-uudistuksen ratkaisuista, onnistumiseen liittyvistä tekijöistä ja seurauksista, valinnanvapaudesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten hillitsemistoimenpiteistä. Lopuksi kyselyssä kartoitettiin asenteita liittyen perustoimeentulotuen siirtymiseen Kelan hoidettavaksi 1.1.2017. Kaikilta vastaajilta kysyttiin laajasti Kela-siirron seurauksista, sosiaalihuollon ja Kelan välisestä yhteistyöstä ja järjestelmän nykyisestä toimivuudesta. Lisäksi tiedusteltiin, onko vastaaja huolissaan jonkin väestöryhmän tilanteesta siirtoon liittyen. Taustatietoina ovat vastaajaryhmästä riippuen muun muassa työskentelyaika nykyisissä tehtävissä, koulutustausta, työtehtävä, ammattikelpoisuus sekä suuralue tai vakuutuspiiri.

The sociobarometer is a wide-ranging survey charting expert opinion on the welfare of Finnish citizens and the present state of welfare services in Finland. The 2018 sociobarometer is a special sociobarometer survey which charts the effects of the health and social services reform (sote reform) and the 2017 reform where responsibility for granting basic social assistance was transferred to the Social Insurance Institution of Finland (Kela) from municipal social welfare offices. The respondents were managers of municipal health and social service offices, the management of Kela, social workers and Kela employees. Funding for the study consisted of funding granted by the Ministry of Economic Affairs and Employment to the Social Insurance Institution of Finland (Kela) for the purpose of conducting the survey as well as funding the Finnish Federation for Social Affairs and Health (SOSTE) received from Veikkaus. First, the survey charted opinions on the income security system and the development of social inequality in Finland over the past 10 years. The managers of municipal health and social service offices, social workers and the management of Kela were presented with various statements concerning the income security system (e.g. whether they thought that the level of different benefits was too low and sanctions related to social assistance lead to inequality). They were also asked to put several goals of the basic social assistance reform in order of importance. The next theme concerned the health and social services reform (sote reform), and questions were presented to managers of municipal health and social service offices, social workers and the management of Kela. The respondents were asked for their opinion on a system that would guarantee universal basic income for all persons permanently residing in Finland and on the health and social services reform in general. Additionally, managers of municipal health and social service offices and social workers were asked how different aspects of the reform had succeeded and what factors had affected its success. The survey also examined views on how costs of the reform could be kept down in the long run (e.g. increasing preventive services and e-services, outsourcing services), and what effects the so-called freedom of choice for customers would have on e.g. the availability and quality of services. Some questions also focused on how likely the respondents thought various effects of the reform were from the viewpoint of health and welfare promotion (hyte) in municipalities and how well cooperation between organisations in health and welfare promotion was achieved at the time of the survey. Finally, questions surveyed the respondents' attitudes towards the 2017 transfer of the responsibility for granting basic social assistance from municipal social welfare offices to Kela. The respondents were asked whether they thought it was the right call to transfer the responsibility to Kela for granting and paying basic social assistance. The respondents were also asked to what extent they agreed or disagreed on a set of statements regarding what effects had been caused by the transfer (e.g. whether the transfer had increased/decreased administrative costs, lowered the threshold of applying for social assistance, sped up getting a decision for social assistance, or reduced bureaucracy). Opinions on the cooperation between Kela and social services and the sufficiency of expertise at Kela regarding social work were also charted. Additionally, all respondents were asked whether they were concerned about the circumstances of some population group in relation to the basic social assistance transfer. Background variables included, depending on the respondent group, time spent in current role, educational background, qualification, and major region or insurance district.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3380
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=68c1f2b01bcd5e2d9d01815741298b38d2bc3c1cd7180eff4eedf52f963b5c1e
Provenance
Creator SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry; SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2020
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland