Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988

Aineistossa kartoitetaan monipuolisilla kysymyksillä vastaajan nykyistä ammattia, työyhteisöä, työn luonnetta, päätöksentekoa työpaikalla, työn sisältöä, vastaajan työuraa, koulutusta, perhe-elämää, lapsuutta ja vapaa-aikaa, taloudellista tilannetta sekä osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan. Haastateltavalta kysyttiin useita kysymyksiä hänen nykyisestä ammatistaan, työpaikastaan, työajastaan ja palkkauksesta. Työyhteisön luonnetta kartoitetaan kysymällä mm. työtoverien sukupuolta, ATK-tekniikan käyttöä ja ylenemismahdollisuuksia. Yrittäjiltä ja viljelijöiltä kysyttiin erikseen esim. tekijöistä, jotka vaikuttavat yrityksen/tilan kannattavuuteen sekä mitä he odottavat lähitulevaisuudessa tapahtuvan. Työn luonnetta tarkasteltiin kysymällä mahdollisuuksista suunnitella työtä, onko vastaajalla itsellä työnjohdollisia tehtäviä ja kuinka monta esimiesporrasta vastaajan työpaikalla on. Työtyytyväisyyttä kartoitettiin erilaisten väittämien avulla. Lisäksi kysyttiin työn rasittavuudesta ja työn kiireellisyydestä. Työuraa kartoitettiin kysymällä mm. ensimmäisestä ammatista, työttömyydestä ja mahdollisista työpaikan vaihtoaikeista. Koulutukseen liittyen kysyttiin suoritetuista tutkinnoista ja onko nykyinen työ koulutusta vastaavaa. Vastaajalta kysyttiin myös siviilisäätyä ja mahdollisen puolison ammattiasemaa ja sitä, kuka hoitaa erilaiset kotiin liittyvät velvollisuudet. Vapaa-ajan käyttöä kartoitettiin kysymällä yhteiskunnalliseen toimintaan, matkailuun ja ravintolassa käyntiin käytetystä ajasta. Lisäksi vastaajalle esitettiin kysymyksiä hänen taloudellista tilanteestaan ja osallistumisestaan yhteiskunnalliseen toimintaan. Tutkimuksessa esitettiin myös useita mielipidekysymyksiä ja väittämiä mm. tuloeroista, työhaluista ja yhteiskuntaluokista. Lopuksi esitettiin muutamia kysymyksiä vastaajan lapsuudesta, asumisesta sekä tulevaisuuden suunnitelmista.

The survey focused on occupational structure and change in social class in Finland. The nature of the respondents' working environment was studied with questions about whether the respondents worked alone or with others, the gender of colleagues, use of computers, and chances of promotion. Entrepreneurs and farmers were also asked to name factors affecting the firm's/estate's profitability and to assess their future prospects. The nature of work was studied by enquiring whether the respondents were able to plan their own work, whether they had any supervisory duties, and how many levels of management there were at the workplace. Statements of various kinds were used to evaluate work satisfaction. In addition, the respondents were enquired how strenuous and hectic their work was. Career development was studied by asking, for instance, about the respondents' first professions, unemployment, and intentions to change jobs. Educational aspects were covered by asking about the degrees the respondents had taken, and whether their job matched their education. Marital status and spouse's professional status were queried, as well as who took care of home-related responsibilities. Leisure time activities were mapped by asking the respondents to tell about their social activities, and how much time they spent on travelling and restaurants. In addition, attitudes towards income disparity, willingness to work, and social classes were monitored. Finally, there were a few questions regarding the respondents' childhood, habitation, economic situation, and future plans. Background variables included the respondent's gender, year of birth, occupation, own and spouse's occupational status, industry of employment, employer type, size of workforce, monthly salary, type of contract (working hours, full-time or part-time, basis of wage payment), education, number of children, and marital status.

TodennäköisyysotantaProbability

ProbabilityProbability

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1139
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=8b83fb7c15037501c16945b111ba876bdbae12a35edd422d9ece66d46ff7843c
Provenance
Creator Blom, Raimo; Melin, Harri; Nikula, Jouko
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2001
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland