Kunnallisalan ilmapuntari 2003: kuntalaiset

Tutkimuksessa kartoitettiin kuntalaisten mielipiteitä hyvinvointivaltiosta, julkisista palveluista, kuntaliitoksista ja Euroopan unionin laajenemisesta. Vastaajat erittelivät hyvinvointiyhteiskunta-käsitettä lukuisten väittämien ja luonnehdintojen avulla. Myös omaan kotikuntaan liittyviä huolenaiheita ja laajemminkin yleisiä pelonaiheita selvitettiin. Tutkimuksessa muun muassa kysyttiin, kuinka huolissaan vastaajat ovat sosiaalipalvelujen heikosta saatavuudesta, huumeongelmista, teiden huonosta kunnosta, sodasta, kansainvälisestä terrorismista ja sairauksien leviämisestä. Lisäksi tiedusteltiin kuntalaisten mielipiteitä kunnan talouden parantamisesta ja palveluiden tehostamisesta. Vastaajat esimerkiksi kertoivat, kuinka hyväksyttävinä keinoina he pitävät kunnallisveron korottamista, palveluiden yksityistämistä ja henkilöstön irtisanomisia. Kuntalaisten piti myös nimetä menojen karsintakohteita. Suhtautumista kunnallisiin palveluihin ja kuntaliitoksiin selvitettiin asenneväittämien avulla. Vastaajat mm. arvioivat kuntien sopivaa lukumäärää sekä terveyspalveluiden tarjoajien kilpailuttamista. Lopuksi kysyttiin, miten EU:n laajenemisen uskotaan vaikuttavan esim. kotimaakunnan elinoloihin, työllisyystilanteeseen, rikollisuuteen ja EU-tukien saantimahdollisuuksiin kuluvan vuosikymmenen aikana. Taustamuuttujia olivat muun muassa vastaajan ikä, sukupuoli, koulutus, elinvaihe, asuinlääni ja talouden bruttotulot.

The survey charted Finnish public opinion on the welfare state, public services, joint municipal authorities, and the enlargement of the European Union. First, the respondents were asked to what extent a number of statements relating to the welfare state coincided with their own views. One topic charted the respondents' issues of concern (e.g. war, international terrorism, outbreak of epidemic diseases, income disparity, crime, personal safety, racism, state of the roads and streets, air pollution) in general and relating to their own municipality. The respondents were asked what steps they would find acceptable for improving the financial situation of their municipality (e.g. hiring foreign employees, cutting staff numbers, lowering wages, postponing investments). Opinions on the likelihood of certain developments happening in the municipality were studied. Attitudes to municipal services and joint municipal authorities (municipal federations) were charted with a set of attitudinal statements relating to the number of municipalities in Finland, forced municipal mergers, staffing levels, competitive tendering of service provision, etc. The respondents were also asked which costs they thought could be cut. One theme pertained to what kind of impact the EU enlargement would have on employment, business conditions, municipal autonomy, the availability of EU subsidies etc. in the region of residence. Background variables included the respondent's gender, age, economic activity, type of neighbourhood, highest education, household gross annual income, number and ages of household members, household composition, province and region (NUTS3) of residence, and which party R would vote for if the parliamentary elections were held at that time.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8838-2
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=9cb64a18ccd9fb1dfc608b9d0e95f079a10c6785c716e9b83ec39e9dad6ba3b8
Provenance
Creator Kunnallisalan kehittämissäätiö; Foundation for Municipal Development
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2005
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Philosophy; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland