Europaparlamentsvalundersökning 2019

DOI

The European Parliament Election Study 2019 was conducted in collaboration between the Department of Political Science in Gothenburg and Statistics Sweden (SCB). The collaboration has covered all of the parliamentary elections, referendums and elections to the European Parliament since 1956.

Europaparlamentsvalundersökning 2019 genomfördes i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och Statistiska centralbyrån (SCB). Samarbetet har pågått vid samtliga ordinarie riksdagsval, folkomröstningar och Europaparlamentsval sedan 1956.

Sample size: 10,000 individuals

Urvalets storlek: 10 000 individer

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Self-administered questionnaire: web based

Självadministrerat frågeformulär: webbaserat

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/f61b-zn66
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=a2ff91c58d6e17017cc4f90779e37994717f77478cb37b2d20b4a78c258c550b
Provenance
Creator Per Hedberg; Linda Berg; Richard Karlsson; Henrik Oscarsson
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2022
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige