Police Barometer 2005

DOI

Aluksi vastaajat arvioivat Suomen sisäistä turvallisuutta ja poliisin roolia. Vastaajat muun muassa punnitsivat poliisin kykyä taata yleinen järjestys ja turvallisuus, poliisin eri tehtäviä ja niiden tärkeysjärjestyksiä, kansainvälisen rikollisuuden uhkaa Suomessa sekä eri valvontamuotojen merkitystä liikenneturvallisuuden kannalta. Kansalaisten turvallisuuden tunnetta ja rikoksen pelkoa kartoitettiin kysymällä, kuinka paljon eri asiat (mm. pahoinpitelyt, asuntomurrot, rattijuoppous, seksuaalinen ahdistelu ja Internetin tietoturva) huolestuttavat. Lisäksi selvitettiin, kuinka turvalliseksi vastaaja kokee olonsa esimerkiksi kotona päiväsaikaan, keskustassa pimeän tultua tai asuinalueella myöhään perjantai- ja lauantai-iltoina. Kysyttiin myös, miten vakava ongelma rikollisuus on lähiympäristössä ja onko vastaaja joutunut rikoksen uhriksi. Edelleen tiedusteltiin, onko vastaaja joutunut eri rikosten (mm. omaisuuden varastamisen, autovarkauden ja aseellisen uhkauksen) silminnäkijäksi, onko hän ollut todistajana tai asianomistajana rikosprosessissa sekä onko hän kokenut uhkailua tai painostusta jonkun rikosprosessiin osallistuvan taholta. Poliisin tavoitettavuutta ja näkyvyyttä selvitettiin kysymällä, mihin numeroon vastaaja soittaisi poliisin apua tarvitessaan, kuinka usein poliisipartioita näkyy asuinalueella ja kuinka pitkä matka on lähimmälle poliisiasemalle. Poliisipalveluiden laatua arvioitiin kysymällä, onko vastaaja ollut yhteydessä poliisiin kuluneiden 12 kuukauden aikana, minkä asian takia ja miten häntä kohdeltiin. Lisäksi vastaajat arvioivat poliisin suhtautumista muista kulttuureista lähtöisin oleviin ihmisiin sekä omaa luottamustaan poliisin, palo- ja pelastustoimen, yksityisten vartiointiliikkeiden, rajavartiolaitoksen, tullin ja puolustusvoimien toimintaan. He punnitsivat myös poliisin onnistumista mm. asuntomurtojen, autovarkauksien ja huumerikosten selvittämisessä, talousrikostorjunnassa, kiireellisiin hälytyksiin vastaamisessa ja kotiväkivaltaan puuttumisessa. Lopuksi kysyttiin, kuinka kauan vastaaja on asunut paikkakunnalla ja työskenteleekö vastaaja itse tai lähisukulainen poliisin palveluksessa. Taustamuuttujina ovat mm. vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, pääasiallinen toiminta, asuinlääni, tuloluokka ja puoluekanta.

The survey studied Finnish public opinion on the role and services of the police, citizens' feelings about safety and security, fear of crime, experiences of crime, and trust in the police, the Border Guard, rescue services, etc. First, the respondents were asked how important certain bodies (e.g. the Church, the Customs, schools, the Armed Forces) were to crime prevention and to improving the safety of their neighbourhood. Views were probed on which tasks should be the responsibility of the police, how should the tasks be prioritised, and whether international crime was a threat to Finland. One theme covered ways and means of improving traffic safety. Sense of security and fear of crime were studied by asking how worried the respondents were about certain things (e.g. assaults, housebreaking, drink-driving, sexual harassment, Internet data security). Some questions focused on how safe the respondents felt at home during the day, in the city center after dark or in their neighbourhood late at night, etc. The respondents were asked whether they themselves had become victims of certain crimes, whether they had notified the police, and if not, why not. Further questions surveyed whether the respondents had been eyewitnesses to any crimes (e.g. stealing or car theft) or witnesses/complainants in a criminal procedure, and whether they had experienced a threat or pressure from somebody subjected to a criminal procedure. Measures taken by the respondents to reduce the risk of crime were charted. Opinions on the accessibility and visibility of the police were examined by asking which number the respondents would call when needing the police, how often they had seen police patrols in their neighbourhood, and what was the distance from their home to the nearest police station. They were also asked in which matters they would prefer to contact the police over the phone or through e-mail (e.g. reporting car theft or vandalism). The quality of police services were assessed with questions about the last time the respondents had contacted the police, reasons for doing so, and how they had been treated. The respondents also rated how well the police have succeeded in solving crimes, preventing crime, keeping in touch with citizens, providing help quickly, etc. Opinions on the attitude of the police towards people from different cultures were studied. The survey also charted trust in the police, emergency and protective services, private security guards, the Border Guards, the Customs, and the Armed Forces. In conclusion, the respondents were asked how long they had lived in their municipality of residence, how often they travelled abroad, how often they spent time in the population centre of their municipality in the evening or at night, and whether they themselves or a close relative worked in the police force. Background variables included the respondent's gender, age, employment status, economic activity, marital status, household composition, number and ages of children living in the household, total number of persons in the household, household income, R's education, number of inhabitants in the municipality of residence, degree of urbanity, housing tenure, and province of residence.

Ei-todennäköisyysotanta: kiintiöpoimintaNonprobability.Quota

Non-probability: QuotaNonprobability.Quota

Kasvokkainen haastattelu: tietokoneavusteinen (CAPI tai CAMI)Interview.FaceToFace.CAPIorCAMI

Face-to-face interview: Computer-assisted (CAPI/CAMI)Interview.FaceToFace.CAPIorCAMI

Identifier
DOI https://doi.org/10.1080/2578983X.2021.1950466
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2224
Related Identifier https://doi.org/10.1080/14043858.2018.1451019
Related Identifier https://doi.org/10.1108/PIJPSM-02-2017-0025
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021082443996
Related Identifier https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-641-6
Related Identifier https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-815-344-6
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=84cc7e831839e05a3c67f71c1e048ac4da878e0944dc70c2a8545ef09d265e0a
Provenance
Creator Sisäasiainministeriö. Poliisiosasto; Ministry of the Interior. Police Department
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2006
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Jurisprudence; Law; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland