Tampere Afternoon Activity Project: Club Leaders 2007

Vuonna 2007 käynnistyneessä Harrastava iltapäivä -hankkeessa Tampereen kaupunki järjesti koulupäivän jälkeen vapaaehtoista harrastustoimintaa 3. - 9.-luokkalaisille. Harrastus- ja kerhotoiminta järjestettiin yhteistyössä järjestöjen, seurojen ja seurakuntien kanssa. Hankkeen väliarviona tehtiin kyselytutkimukset, joiden avulla arvioitiin hankkeen tavoitteiden ja käytäntöjen ovat toteutumista ensimmäisen toteutuskauden aikana. Hanketta arvioitiin lasten, vanhempien, koulujen henkilökunnan ja kerho-ohjaajien näkökulmasta. Tämä kysely käsittää kerhonohjaajien vastaukset. Aluksi vastaajilta kysyttiin muutamia taustatietoja, kuten sukupuolta, ammattiasemaa, joissa tämä HIP-kerhoja on ohjannut sekä aiempaa kerhonohjaustaustaa. Tämän jälkeen selvitettiin kerho-ohjaajien mielipiteitä kerhotoiminnasta ja sen tärkeydestä sekä kysyttiin, mitkä he näkivät kerhotoiminnan tärkeimpinä tavoitteina ja kokivatko he näiden tavoitteiden toteutuneen. Lisäksi kartoitettiin kerhonohjaajien mielipiteitä koulussa tarjottavasta välipalasta ja sen maksuttomuudesta sekä kysyttiin, mitkä olivat ohjaajien motiivit toimia hankkeessa. Samoin selvitettiin kuinka vastaajat kokivat yhteistyön ja tiedotuksen eri toimijoiden, kuten koulun, kodin ja seurojen välillä toimivan. Lopuksi selvitettiin vielä, millaista toimintaa ohjaajat toivoivat kouluilla tulevaisuudessa järjestettävän. Taustamuuttujina aineistossa ovat sukupuoli, ammattiasema ja ammattinimike.

In the Tampere Afternoon Activity project (Harrastava Iltapäivä) initiated in 2007, the city of Tampere organized voluntary afternoon club activities for pupils from the third grade to the ninth. The activities were organized in co-operation with various organizations, clubs, and churches. In this mid-evaluation, the realization of the goals and practices of the project during the first phase of activity was assessed. The assessment of the project was carried out from the viewpoints of children, parents, school staff, and club leaders. The club leaders' opinions were queried on the club activity, the snack provided by the school, and their own motives for working in the project. Further questions covered the functioning of co-operation and information exchange between various bodies, such as school, home and clubs. Finally, the respondents were asked what kind of activities they would like to see organized in schools in the future. The data were collected through an online survey in November 2007. Background variables included the respondent's gender, occupational status and job title.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2390
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=3b366a6fbde7ed16081ee8139159108f231242e46aac5db518ad4b66d26ee33d
Provenance
Creator Häikiö, Liisa; Vänninmaja, Paula
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2009
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Tampere; Finland; Tampere; Suomi; Finland