Energia-asennetutkimus 2006

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapolitiikkaan. Aineisto on osa laajaa 1983 aloitettua tutkimussarjaa. Energia-asioita koskevia mielipiteitä, uskomuksia, asenteita ja tietoja kartoitettiin esittämällä energiapolitiikkaan, energian tuotantoon ja ympäristöasioihin liittyviä väittämiä. Vastaajat kertoivat, mihin suuntaan Suomen sähköntuotantoa tulisi heidän mielestään kehittää eri energiavaihtoehtojen osalta. Kysyttiin myös mitä vastaajat pitivät merkittävinä pienhiukkaspäästäjen lähteinä. Lopuksi kysyttiin, kuinka luotettavina tietolähteinä he pitivät eri tahoja sähköntuotantovaihtoehtojen ympäristövaikutuksia, kustannuksia ja riskejä koskevissa asioissa. Taustamuuttujina ovat mm. sukupuoli, ikä, asuinpaikkakunnan koko, maakunta, koulutus, ammattiasema ja poliittinen suuntautuneisuus.

The survey charted Finnish attitudes to energy production and energy strategy. The data are part of an extensive survey series launched in 1983. The respondents' conceptions, opinions, beliefs, assessments, attitudes, and knowledge about energy issues were studied by presenting them with a number of statements relating to energy production, energy sources, climate change, energy prices, pollution, etc. They were also asked whether Finland should increase or decrease the use of certain energy sources (e.g. coal, peat, natural gas, nuclear power, water power, wind power, bioenergy) in electricity generation. Views on the sources of atmospheric aerosol particles, i.e. particulate matter, were charted. Opinions were also surveyed on the reliability of various organisations and institutions as sources of information on the risks, environmental effects and costs of different energy production alternatives. Background variables included the respondent's gender, age group, basic and vocational education, economic activity and occupational status, number of inhabitants in the municipality, region of residence, and which political party R would vote for if the parliamentary elections were held at that time.

Todennäköisyysotanta: ositettu otantaProbability.Stratified

Probability: StratifiedProbability.Stratified

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7234-0
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=8a2402f5f5d41de78aa605382eb294c06445396c4981504e1f085fb2f0665a55
Provenance
Creator Kiljunen, Pentti
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2008
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Natural Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland