Deliberative Discussion on Nuclear Power 2006

Aineisto sisältää vastauksia viidestä kyselystä, jotka on tehty Åbo Akademin Demokratiatutkimuksen huippuyksikön järjestämän Kansalaiskeskustelu-kokeen yhteydessä. Kansalaiskeskustelu oli deliberatiivisen demokratian kokeilu, joka kulminoitui Turussa 18.11.2006 järjestettyyn Kansalaiskeskustelu-tapahtumaan. Keskustelun aihe oli: "Tulisiko Suomeen rakentaa kuudes ydinvoimala?". Ennen varsinaista keskustelua osallistujat saivat kirjallista informaatiota ydinvoimakysymyksestä, ja heillä oli tilaisuus kuulla asiantuntijoiden esittämiä näkökantoja. Keskustelu käytiin ohjatusti pienryhmissä. Kyselyt tehtiin kolmena eri ajankohtana: syyskuussa 2006, 18. marraskuuta 2006 ja helmikuussa 2007. Syyskuussa lähetettiin 2500 satunnaisotannalla valitulle varsinaissuomalaiselle kysely ja kutsu Kansalaiskeskustelu-tilaisuuteen. Kysely sisälsi kysymyksiä ydinvoimasta, energiasta, yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja poliittisesta toiminnasta. Myös sosioekonomiset taustamuuttujat sisältyivät syyskuun kyselylomakkeeseen. Marraskuussa tehdyssä kyselyssä oli kolme osaa, jotka toteutettiin keskustelun alussa, sen aikana ja sen lopussa. Ensimmäisessä osassa selvitettiin vastaajien tietoja energiakysymyksistä ja yleistä poliittista tietämystä. Toiseen osaan osallistujat vastasivat tutustuttuaan tietopakettiin sekä kuultuaan asiantuntijoiden lausunnot, mutta ennen ryhmäkeskusteluja. Kolmanteen osaan osallistujat vastasivat tapahtuman lopussa ja siinä esitettiin samoja kysymyksiä kuin keskustelun alussa ja syyskuussa. Lisäksi kartoitettiin vastaajien kokemuksia Kansalaiskeskustelusta. Vastaajia marraskuussa oli yhteensä 135. Helmikuussa kaikille Kansalaiskeskusteluun osallistuneille sekä syyskuun kyselyissä vapaaehtoisiksi ilmoittautuneille lähetettiin seurantakirje, joka sisälsi pitkälti samoja kysymyksiä ensimmäisen kyselykierroksen kanssa, mutta siinä oli lisäkysymyksiä niille, jotka osallistuivat Kansalaiskeskustelu-tapahtumaan. Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, ikä, kieli, kunta, syntymävuosi, siviilisääty, koulutus, ammattiryhmä, työssä olo, kotitalouden koko ja bruttotulot.

The data contain the responses of five surveys conducted in connection with the deliberative experiment called Citizen Deliberation organised by the Interdisciplinary Centre of Excellence "Democracy: a Citizen Perspective", at the Åbo Akademi University. The Citizen Deliberation was en experiment on democratic deliberation, which culminated in the actual deliberation day organised in Turku on the 18th of November 2006. The topic of the discussion was: "Should a sixth nuclear power plant be built in Finland?" Before the actual deliberation day, the participants received balanced information on nuclear energy, and they were also given an opportunity to hear experts' views on the topic. The discussion was conducted under guidance in small groups. The surveys were conducted in three waves: in September 2006, on the 18th of November 2006, and in February 2007. In September, 2,500 randomly sampled people from Turku region were sent a survey and an invitation to the Citizen Deliberation event. The survey contained questions on nuclear power, energy, social participation, and political activity. In addition, socio-economic background variables were included in the September questionnaire. The November wave contained three surveys, which were conducted at the beginning, during, and at the end of the deliberative discussion. In the first survey, the respondents participating in the discussion were asked about their views on energy issues and general knowledge on political issues. The respondents replied to the second survey after familiarising themselves with the balanced information on nuclear energy and hearing the experts, but before the group discussions. The third survey was presented to the respondents at the end of the event, and it contained the same questions that were posed at the beginning of the discussion and in September. In addition, the respondents' experiences on the Citizen Deliberation were charted. The number of respondents in the November surveys was 135. In February, the participants of the Citizen Deliberation and the respondents volunteered in the September survey were sent a follow-up questionnaire, which included mostly the same questions as the first data collection round, but there were also additional questions for those who had participated in the Citizen Deliberation event. Background variables included the respondent's gender, age, mother tongue, municipality of residence, year of birth, marital status, education, occupational group, economic activity, household size, and gross income.

Todennäköisyys- ja ei-todennäköisyysotannan yhdistelmäMixedProbabilityNonprobability

Mixed probability and non-probabilityMixedProbabilityNonprobability

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source https://doi.org/10.1017/s1755773909990245
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=80793aa4f9369d0832ea5c4a0b8c6ecf738b177aa37b708da53ca91e5364e5d0
Provenance
Creator Grönlund, Kimmo; Herne, Kaisa; Setälä, Maija
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2009
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Varsinais-Suomi; Finland; Varsinais-Suomi; Suomi; Finland