Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut

Kyselyssä kartoitettiin valtuutettujen mielipiteitä kunnista, kunnallishallinnosta, kunnallisista palveluista ja niiden järjestämisestä sekä kunnallisvaaleista. Aluksi vastaajat kertoivat, kuinka hyvin erilaiset luonnehdinnat suomalaisista kunnista vastaavat heidän näkemyksiään. Lisäksi he kertoivat, kuinka samaa tai eri mieltä he ovat erilaisten kunnalliseen itsehallintoon, kuntaliitoksiin, yksityistämiseen ja kunnallisiin vaikutusmahdollisuuksiin liittyvien väittämien kanssa. Vastaajat arvioivat myös erilaisten palveluiden, kuten liikuntapalveluiden, koulujen, lasten päivähoidon ja vanhusten huollon, riittävyyttä kotikunnissaan. Tämän jälkeen kysyttiin mielipidettä kuntien palveluiden järjestämisvastuusta (yksittäisellä kunnalla vai kuntien yhteistyönä) sekä siitä, pitäisikö palveluiden tuotantoa tulevaisuudessa ohjata yksityiselle sektorille. Lopuksi esitettiin kunnanjohtamista ja kunnallisvaaleja koskevia väittämiä. Väittämät käsittelivät muun muassa ennakkoäänestyspaikkoja, etä-äänestämistä ja äänioikeusikärajan laskemista. Taustamuuttujia olivat vastaajan sukupuoli, puoluekanta, kunnan asukasmäärä ja maakunnallinen liitto, jonka alueella kunta sijaitsee.

The survey charted the respondents' attitudes towards municipalities, municipal administration, service provision, and elections. First, the respondents were presented with a set of attitudinal statements on various Finnish municipalities, municipal self-government, consolidation of municipalities, privatising, and municipal decision-making. The respondents were also queried how adequate or inadequate different services (sports services, education, child day care, care of the elderly, etc.) in their municipalities were in terms of demand. They were also asked whether the responsibility for organising municipal services should be assumed by individual municipalities or jointly by several municipalities, and whether the private sector should provide municipal services more in the future. In addition, the respondents gave their opinions about various statements on municipal management and municipal elections. The statements probed views on topics such as advance polling stations, online voting, and the reduction of voting age. Background variables included the respondent's gender, party preference, municipality size, and regional council of municipality of residence.

Todennäköisyysotanta: ositettu otantaProbability.Stratified

Probability: StratifiedProbability.Stratified

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2468
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=94647aedbc0f8318a122bfc0d0f54f92d4318eb942eed77659f7222fed36152d
Provenance
Creator Kunnallisalan kehittämissäätiö; Foundation for Municipal Development
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2009
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland