Finnish Local Government Barometer 1992: Inhabitants

DOI

Tutkimuksessa selvitetään kunnan asukkaiden näkemyksiä kuntien taloudellisesta tilasta, kunnallisesta demokratiasta ja itsehallinnosta sekä palvelutuotannosta. Vastaajia pyydettiin arvioimaan erilaisia keinoja kuntien talouden parantamiseksi sekä yleisesti että oman kotikunnan kannalta. Useilla eri väittämillä tutkittiin vastaajien mielipiteitä kunnallisesta vaikuttamisesta, kunnan hallinnosta, kuntaliitoksista, kuntahenkilöstön määrästä, byrokratiasta, kunnantehokkuudesta, kunnan tarjoamista palveluista, palvelujen yksityistämisestä ja pakolaisista. Lisäksi kysyttiin, mistä kunnat voisivat säästää jos menoja on karsittava ja kenellä tai millä on tosiasiallisesti vaikutusvaltaa kunnallisessa päätöksenteossa. Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, ikä, perus- ja ammatillinen koulutus, tuloluokka, elämänvaihe, puoluekanta, ammattiryhmä, perheenjäsenten lukumäärä, perheen päähenkilön ammattiryhmä, paikkakuntatyyppi, asuinkunta ja asuinlääni.

The survey studies citizens' views on the financial situation of the Finnish municipalities, local democracy, municipal government, and the production of services. The respondents were asked to assess the different means of improving the financial situation of Finnish municipalities, both in general and from the standpoint of their home municipality. They also responded to statements concerning municipal decision-making, administration, consolidation of municipalities, number of civil servants, bureaucracy, efficiency, production of public services, public service privatisation, and the refugees. In addition, the respondents were asked how the municipalities could save money if they had to cut down expenses, and who in real life uses power in municipal decision-making. Background variables included the respondent's sex, age, basic education, vocational training, income bracket, phase of life, political views, occupational group, number of family members, occupational group of the head of the family, type of locality, municipality of residence, and the province of residence.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd1147
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1147
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=0034525daafc0fc9f76ef9de908a38bda78ba5fc7df74f91d8a30ae951bf3b9b
Provenance
Creator Kunnallisalan kehittämissäätiö; Foundation for Municipal Development
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2002
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland