Sport Survey 2001-2002: Adult Population

Liikuntatutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin Suomen 19 - 65-vuotiaat aikuiset harrastavat liikuntaa tai urheilua, mitä lajeja he harrastavat ja mitä palveluja käyttävät harrastuksissaan. Tutkimuksessa on selvitetty myös halukkuutta alkaa harrastaa eri urheilulajeja sekä kiinnostusta urheiluseuroja kohtaan. Ensin vastaajia pyydettiin kertomaan, mitä kaikkia kuntoilu-, liikunta- tai urheilumuotoja he harrastavat. Voimistelua harrastaville esitettiin tarkentava kysymys voimistelun lajista. Vastaajilta kysyttiin myös, kuinka usein he liikkuvat vähintään puoli tuntia päivässä ja kuinka fyysisesti rasittavaa heidän harrastamansa liikunta on. Lisäksi vastaajat määrittelivät suhdettaan liikuntaan akselilla kilpaurheilija - liikunnallisesti passiivinen. Liikuntaa harrastavilta kysyttiin vielä, mikä on heidän eniten käyttämänsä liikuntapaikka. Yleisten liikuntaa koskevien kysymysten jälkeen siirryttiin kartoittamaan yksittäisten lajien harrastamiseen liittyviä asioita. Kysymykset esitettiin vastaajille koskien niitä lajeja, joita he olivat kertoneet harrastavansa. Ensin kysyttiin, kuinka usein ja kuinka pitkään kerrallaan vastaaja harrastaa kyseistä lajia. Seuraavaksi kartoitettiin tahoja, joiden kanssa lajia tulee harrastettua. Lisäksi tiedusteltiin, onko vastaaja osallistunut viimeisen 12 kuukauden aikana osanottajana esimerkiksi harrastamansa lajin kilpailuihin, kampanjoihin tai muihin joukkotapahtumiin. Lopuksi vastaajia pyydettiin kertomaan, missä liikunta- tai urheiluseurassa he mahdollisesti harrastavat kyseistä lajia. Yksittäisiä lajeja koskevien kysymysten jälkeen vastaajilta kysyttiin, mitä sellaista liikuntaa, urheilua, kuntoilua, jotain ulkoilumuotoa tai arkiliikuntaa he haluaisivat harrastaa, jota nyt eivät harrasta. Tämän jälkeen tiedusteltiin tärkeintä syytä siihen, että ei käytännössä harrasta haluamaansa lajia tai kuntoilumuotoa. Aktiivisuutta liikunnan vapaaehtois- ja kansalaistoiminnassa kartoitettiin sekä pyydettiin mainitsemaan, missä lajeissa kyseisissä toiminnoissa on mukana. Vapaaehtoistoiminnan luonne pyydettiin määrittelemään tarkemmin ja kertomaan, missä tehtävissä tai roolissa vastaajat itse ovat olleet. Lisäksi kysyttiin, kuinka monta tuntia vastaajat keskimäärin käyttävät kuukaudessa liikunnan tai urheilun vapaaehtoistyöhön. Yleisesti urheiluun liittyen kartoitettiin, minkä kaikkien lajien kilpailuja vastaajat ovat käyneet katsomassa paikan päällä viimeksi kuluneen vuoden aikana. Lisäksi tiedusteltiin mielipidettä siitä, kuinka tärkeää on suomalaisten huippu-urheilijoiden kansainvälinen menestyminen ja missä lajeissa erityisesti menestyminen on tärkeää. Liikuntaa harrastavilta vastaajilta kysyttiin lopuksi, paljonko he arviolta henkilökohtaisesti käyttävät rahaa vuodessa omaan liikunnan harrastamiseen. Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat vastaajan sukupuoli, ikä, asuinkunta ja -lääni, koulutus, ammattiryhmä, työtilanne ja perheen bruttotulot yhteensä vuodessa. Lisäksi kysyttiin, mitä puoluetta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit olisivat nyt, onko vastaajan taloudessa 12 - 18-vuotiaita lapsia tai varhaisnuoria ja kuinka monen urheilu- tai liikuntaseuran jäsen vastaaja on.

This survey investigated the sporting activities of Finnish people aged 19-65: how much Finns exercise (exercise habits), in what sports they take part in and what services and facilities they use in their hobbies. Respondents' willingness to participate in different types of sport and their interest in sports organisations were also charted. Firstly, respondents were asked about all the different sporting and physical activities they participated in, how many times a week they exercised for at least half an hour, and how vigorous the activity was. Respondents characterised their physical and sporting activities on a scale which took into account the regularity, intensity and purpose of the activity (e.g. competing athlete, exercising to remain healthy or to keep fit). Those who did sports were asked which sports facilities they mostly used. Participation in particular sports was then examined. Respondents were asked questions about the sports they had told they participated in: frequency and duration of that particular activity and whether it was organised by a sporting club, employer, etc. Participation in competitions or tournaments of that particular sport was studied. Next, respondents were asked which sport, physical activity or form of exercise they would like to participate in, and the reasons for not participating at present. Involvement in voluntary sports work or sports organisations was surveyed, likewise the nature of the work and the amount of time spent in this type of voluntary work. Respondents were asked whether they had attended any sport events as spectators during the past 12 months and in which sports. Views were probed on the importance of Finnish athletes succeeding in international competitions. One question focused on the annual expenditure on sporting activities, paid by respondents themselves. Background variables included respondents' gender, age, place of residence and municipality, basic and vocational education, occupational group, main activity, and annual gross income of the household. Respondents were also asked which political party they would vote for if the parliamentary elections were held at that time, whether there were children aged between 12 and 18 in the household and to how many sports organisations they belong to.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

PuhelinhaastatteluInterview.Telephone

Telephone interviewInterview.Telephone

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1284
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=59615009fe58a18d8b1a3c11bed2fbe57dbe0666cf8905a94ec8f16b37c96439
Provenance
Creator Helsingin kaupunki; Nuori Suomi; Suomen Kuntoliikuntaliitto; Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU); Suomen Olympiakomitea; Opetusministeriö; Pehkonen, Juhani; City of Helsinki; Young Finland Association; Finnish Sport for All Association; Finnish Sports Federation (FSF); Finnish Olympic Committee; Ministry of Education
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2004
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland