Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt

Kysely on osa laajempaa Suomen innovaatiojärjestelmää arvioivaa INNOEVAL-tutkimusta. Kyselyssä selvitettiin säätiöiden edustajien näkemyksiä Suomen innovaatiojärjestelmästä. Aluksi vastaajat antoivat arvosanan Suomen innovaatiojärjestelmälle tällä hetkellä ja viisi vuotta sitten, sekä arvioivat, minkä arvosanan innovaatiojärjestelmä saisi viiden vuoden päästä. Tämän jälkeen vastaajat arvioivat, millaisen kokonaisuuden julkiset toimijat muodostavat innovaatiojärjestelmässä, ja millaiseksi he näkevät säätiöiden aseman kehittyvän innovaatiojärjestelmässä seuraavan viiden vuoden aikana. Seuraavaksi kysyttiin, pitäisikö säätiöitä koskevaa lainsäädäntöä muuttaa, jotta säätiöt voisivat paremmin tukea tiedettä, taidetta ja tutkimusta. Edelleen selvitettiin, mitä aloja säätiöt tukevat. Lopuksi kysyttiin, olisiko säätiöiden mahdollista perustaa lahjoitusprofessuureja valtion lisärahoituksen avulla.

The survey is part of the larger INNOEVAL survey evaluating the Finnish National Innovation System from several angles. In this study, the representatives of various foundations gave their opinions on the Finnish National Innovation System. First, the respondents were not only asked to rate the current Finnish National Innovation System (NIS), but also the NIS as it was five years ago, and the NIS as it is expected to be after five years. Their views were probed on what kind of entity public sector actors in the Finnish NIS form. In addition, they assessed the development of the importance of foundations in the Finnish innovation system in the next five years. Opinions were canvassed on whether the legislation regarding foundations should be reformed to improve foundations' possibilities to support science, arts, and research. The respondents were also asked to indicate which fields their foundations supported, and whether their foundations would have the readiness to sponsor a professorship with the help of government support.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2494
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=06109eab28f21900bd30f2c468be9b89e3d883703e997a039622f21674b20742
Provenance
Creator Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA); Research Institute of the Finnish Economy (ETLA)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2010
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland