Tampere Afternoon Activity Project: Children 2007

Vuonna 2007 käynnistyneessä Harrastava iltapäivä -hankkeessa Tampereen kaupunki järjesti koulupäivän jälkeen vapaaehtoista harrastustoimintaa 3. - 9.-luokkalaisille. Harrastus- ja kerhotoiminta järjestettiin yhteistyössä järjestöjen, seurojen ja seurakuntien kanssa. Hankkeen väliarviona tehtiin kyselytutkimukset, joiden avulla arvioitiin hankkeen tavoitteiden ja käytäntöjen ovat toteutumista ensimmäisen toteutuskauden aikana. Hanketta arvioitiin lasten, vanhempien, koulujen henkilökunnan ja kerho-ohjaajien näkökulmasta. Tämä kysely käsittää oppilaiden vastaukset. Aluksi oppilailta kysyttiin taustatietoja, kuten koulua, jossa lapsi opiskelee, sukupuolta, ikää, luokka-astetta ja kerhoihin osallistumista. Tämän jälkeen selvitettiin syitä kerhoon osallistumiselle tai osallistumatta jättämiselle. Oppilailta tiedusteltiin, olivatko he saaneet kerhossa uusia ystäviä, ja mitä he tekisivät, mikäli eivät olisi kerhossa. Mielipiteitä kerhotoiminnasta selvitettiin kysymällä mm. ovatko oppilaat viihtyneet kerhossa, onko kerhotoiminta vastannut odotuksia, onko harrastustoiminta vähentänyt yksin vietettyä aikaa ja onko kerho vaikuttanut läksyjen tekoon. Seuraavaksi tiedusteltiin kerhoon liittyvien asioiden tärkeyttä, kuten kuinka tärkeänä vastaajat pitivät osallistumista toiminnan suunnitteluun ja kuinka tärkeää oli kokea olevansa tärkeä ja hyödyllinen. Oppilaat ottivat kantaa hyvän kerho-ohjaajan ominaisuuksiin ja Harrastava iltapäivä -hankkeen tiedotukseen sekä koulussa järjestettävään välipalaan. Lopuksi vastaajat esittivät toiveensa siitä, millaisia kerhoja he toivoivat tulevaisuudessa järjestettävän. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä ja luokka-aste.

In the Tampere Afternoon Activity project (Harrastava Iltapäivä in Finnish) initiated in 2007, the city of Tampere organized voluntary afternoon club activities for pupils from the third grade to the ninth. The activities were organized in co-operation with various organizations, clubs, and churches. In this mid-evaluation, the realisation of the goals and practices of the project during the first phase of activity was assessed. The assessment of the project was carried out from the viewpoints of children, parents, school staff, and club leaders. Questions charted pupils' participation in club activities, and possible reasons for dropping out of the club or not participating in the club activities at all. The pupils were asked whether they had made new friends in the club, and how they would spend their time if there was no club. Opinions on the club were surveyed for instance by asking the pupils whether they had liked participating in the club activities, whether the club activities had met their expectations, whether participating in the club had reduced the amount of time spent alone, and whether the club had had any effect on doing homework. Further questions charted the importance of things related to the club, such as participating in planning the activities and feeling important and useful. In addition, the pupils gave their opinions on the characteristics of a good club leader, information exchange related to the Afternoon Activity project, and the snack provided by the school. Finally, the respondents were asked what kind of afternoon activities they would like to see organized in schools in the future. The data were collected through an online survey in November 2007. Background variables included the respondent's gender and age.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2392
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=1ec79673793b8acd0dd75ab423206c1553582bd4e6955263d2d840b66eff545b
Provenance
Creator Häikiö, Liisa; Vänninmaja, Paula
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2009
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Tampere; Finland; Tampere; Suomi; Finland