Ensihoitajien haastattelut 2010

DOI

Aineisto pitää sisällään ensihoitajien litteroituja haastatteluja. Kolme haastattelua toteutettiin yksityisen palveluntuottajan ensihoito-organisaatiossa ja viisi julkisen palveluntuottajan toimipisteessä. Kussakin haastattelussa on mukana kaksi ensihoitajaa ja haastattelija. Yhdessä haastattelussa on mukana kolme ensihoitajaa. Haastateltuja ensihoitajia on yhteensä 17. Haastattelut olivat osa laajempaa etnografista kenttätyötä ja ne toteutettiin työvuorojen aikana. Projektissa kehiteltiin haastattelumetodia, joka sopii sellaisiin etnografisen kenttätyön haastattelutilanteisiin, jotka saattavat keskeytyä. Haastattelut toteutettiin käyttäen teemakortteja, joiden pohjalta käytyä keskustelua voitiin jatkaa, kun tilanne niin salli. Haastattelukorttien tehtävänä oli fokusoida keskustelua yhdeksääntoista teemaan. Korttien teemat liittyivät esimerkiksi vastuukysymyksiin, tunteisiin, työilmapiiriin ja työorganisaation toimivuuteen, palveluntuottajamalliin, työturvallisuuteen, johtamiseen ja kustannustehokkuuteen. Haastattelut etenivät siten, että aluksi haastateltaville esitettiin korteista ensimmäinen, jossa kysytään haastateltavien taustatietoja, nimeä, ikää, ensihoidon työkokemusta, työhistoriaa ja koulutusta. Tämän jälkeen haastateltavia pyydettiin kuvaamaan viimeksi tapahtunut keikka alusta loppuun. Ensimmäinen kortti oli kaikille sama, mutta tämän jälkeen teemakorttien järjestys määräytyi satunnaisesti siten, että ensihoitajat ottivat nurin käännetystä korttipinosta yhden kortin kerrallaan. Haastattelija ei nostanut kortteja, eikä muodostanut kortissa olevista teemoista kysymyksiä, ellei se ollut keskustelun eteenpäin viemisen kannalta tarpeellista. Haastattelut tehtiin ensihoitajien työpaikoilla työhuoneissa. Haastattelut nauhoitettiin ja videoitiin. Nauhoitetut haastattelut litteroitiin sanasta sanaan. Haastattelut keskeytyivät aika ajoin, koska ensihoitajat joutuivat lähtemään haastatteluiden aikana hälytystehtäviin. Haastatteluiden kesto oli noin 1,5 tuntia. Lyhin haastattelu kesti noin tunnin ja pisin 2,5 tuntia. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

The data consist of transcribed interviews of 17 paramedics in Finland. Three interviews were conducted at a private health care service provider and five were conducted at a public one. The paramedics were interviewed in pairs with the exception of one three-person group. The interviews were part of a wider ethnographic field study and they were conducted during the shifts of the paramedics. Themed cards were used to make continuing the interview possible afterwards if it was interrupted by an emergency call. The themes included, for example, responsibility, emotions, atmosphere at work, funtionality of the organization, occupational safety, management and cost-effectiveness. The interviews were conducted in offices at the workplaces of the paramedics. Each interview was recorded and videoed, and the recorded interviews were transcribed verbatim. Length of the interviews varied from one hour to two and a half hours. Background information included the interviewee's age, work experience as a paramedic, work history and education. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
DOI https://doi.org/10.3233/WOR-2012-0133-42
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2780
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=fe4994b10666547caa2cadd39441861d30d75ea9ebfe9ef06917a532f60ffbd6
Provenance
Creator Palukka, Hannele; Auvinen, Petra; Tiilikka, Tiina
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2012
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland