Diaconia Barometer 2009

DOI

Diakoniabarometrit kartoittavat diakoniatyöntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia työstään. Aineistossa käsitellään diakoniatyön työnkuvan muutosta, yhteistyösuhteita, diakoniatyön sisällön määrittelyä ja diakoniatyön asiantuntijuutta. Työnkuvan muutokseen liittyen diakoniatyöntekijöiltä kysyttiin, ovatko eri työmuodot, kuten rippikoulutyö, yhteistyö sosiaalitoimen kanssa tai taloudellinen avustaminen lisääntyneet tai vähentyneet viimeisen kahden vuoden aikana. Lisäksi kysyttiin, miten taloudellinen taantuma näkyi työssä. Yhteistyösuhteisiin liittyen tiedusteltiin, onko yhteistyö kunnan, järjestösektorin ja yritysten kanssa lisääntynyt tai vähentynyt viime vuosina sekä mitä ongelmakohtia ja onnistumisen kokemuksia yhteistyössä on ollut. Myös diakonian roolista hyvinvointipalvelujen tuottamisessa ja vapaaehtoistoiminnan roolista hyvinvoinnin ylläpitämisessä kysyttiin. Diakonian sisällöllisiin rajauksiin ja diakoniatyöhön liittyen työntekijöiltä tiedusteltiin työn sisältöä määrittäviä tahoja ja näkemystä diakonian perustehtävästä. Vastaajia pyydettiin myös ottamaan kantaa erilaisiin diakoniatyötä koskeviin väitteisiin ja kertomaan taloudellisen avustustyön roolista. Asiantuntijuuteen liittyen kysyttiin, mitä erityistä on diakonian ammatillisessa osaamisessa ja millainen osaaminen vapaaehtoistoiminnan ohjaamisessa korostuu. Taustamuuttujina aineistossa ovat syntymävuosi, koulutus, työskentelyvuosien määrä diakoniatyössä ja työskentelykunnan asukasmäärä.

Diaconia Barometers chart the diaconal workers' views and experiences of their work. The survey examined, among others, changes in work tasks, diaconal cooperation, and views of diaconal work. Regarding changes in work tasks, the respondents were asked which tasks had increased and decreased in the previous two years. Diaconal cooperation was surveyed by asking about the increase/decrease of cooperation with the municipality, civic society and businesses. Views of diaconal work were charted by asking the respondents whether they agreed with a number of statements about diaconia (e.g. "In diaconal work customers don't know what to ask and we don't know what to offer", "Diaconia helps those whose needs are the greatest"). Background variables included the respondent's year of birth, education, length of work history in diaconal work, and number of inhabitants in the municipality.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2987
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2987
Related Identifier https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-789-364-0
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=8574f075896ff1abb8d9f9f09f88d4db40174047d71557a58b022c5e4874c198
Provenance
Creator Diakonian tutkimuksen seura; Diakoniatyöntekijöiden Liitto
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2016
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland