Korkeakoulujen tutkimustoiminnan dynamiikka ja tuloksellisuus 1990

Tutkimusaineisto sisältää kuuden suomalaisen korkeakoululaitoksen tutkijoiden haastattelut. Tutkimusaineiston pääteemoja ovat laitosten tutkimustoiminnan organisaatio, kansainvälisyys ja tieteellinen kommunikaatio, tieteellinen julkaiseminen ja tulosten hyödyntäminen sekä tutkimuksen arviointi. Tutkimuksen pyrkimyksenä oli kehittää tutkimuksen laadullisia arviointimenetelmiä ja selvittää resurssikysymysten merkitystä laitosten toiminnalle ja arviointimenetelmien tuloksille. Taustatietoina tutkijoilta kysyttiin heidän asemaansa laitoksella, ikää, sukupuolta, suoritettuja tutkintoja sekä tutkimuskokemusta. Lisäksi kysyttiin tutkijan työajan jakautumista tutkimuksen, opetuksen, hallinnollisten tehtävien ja muiden tehtävien välillä. Ammatilliseen identiteettiin liittyen kysyttiin motivaatiotekijöitä tieteellistä uraa valittaessa sekä työhön ja työoloihin liittyviä tekijöitä. Tieteellistä kommunikaatiota tutkittiin tiedustelemalla, millä keinoin vastaaja pitää yhteyttä ulkomaisiin kollegoihin, mitä mahdollisia esteitä on kansainvälisille kontakteille sekä mitkä maat ovat tutkijan oman tutkimuksen kannalta keskeisimpiä. Tutkimustulosten julkaisemiseen liittyen kysyttiin, oliko viimeisin tutkimusraportti yhteisjulkaisu vai tutkijan yksin kirjoittama, kuka valitsi julkaisukanavan, miksi juuri valittu julkaisukanava valittiin. Tutkimustoiminnan arviointiin liittyen kysyttiin tärkeimpiä tutkimustoiminnan arvioinnissa huomioon otettavia tekijöitä. Tutkijoilta kysyttiin myös, onko heidän alallaan käytössä olevat arvioinnin tieteelliset kriteerit hyväksyttäviä ja elleivät ole, millaisia muutoksia tutkijat haluaisivat. Lisäksi kysyttiin tietoja erillisarvioinneista ja tutkijoiden mielipiteitä niistä. Tutkijan tutkimustoimintaa kartoitettiin kysymällä tutkijan pääasiallisen tutkimusprojektin sijoittumista tieteiden kenttään, projektin kestoa, tutkimusryhmän kokoa ja koostumusta ja tutkijan muita tutkimusprojekteja. Tutkijaa pyydettiin arvioimaan tekemäänsä tutkimusta, oman tutkimusalansa nykytilannetta ja tutkimusprojektinsa tulosten soveltamismahdollisuuksia. Tutkimuksessa kartoitettiin myös muita saman ongelma-alueen parissa työskenteleviä tutkimusprojekteja Suomessa ja ulkomailla sekä vastaajan tutkimusprojektin mahdollisia kontakteja näihin projekteihin. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan omaa tutkimustyötään suhteessa muihin tutkimusryhmiin sekä arvioimaan, millaista tutkimusta he pitävät "hyvänä tutkimuksena" ja millä indikaattoreilla tieteellistä tuloksellisuutta yleensä voitaisiin mitata. Aineistossa on myös tiedot tutkijan tieteellisistä tuotoksista kolmen viimeisen vuoden ajalta.

The survey contains interviews of researchers in six Finnish institutes of higher learning. The main themes pertained to the organisation of the departments' research activities, internationality, scientific communication, scientific publication, utilisation of the findings, and evaluation of university research. The aim of the study was to develop qualitative evaluation methods for scientific research, and find out the significance of resources to the functioning of the departments and the consequences of assessment methods. The researchers were asked how their working time was divided between research, teaching, administration, and other tasks. Relating to professional identity, they were asked about their motivation for choosing a scientific career, along with factors connected to work and working conditions. Scientific communication was studied by asking how the respondents stay in contact with foreign colleagues, what eventual obstacles there are to international contacts, and which countries are the most essential in view of the researchers' own research area. Relating to publishing of the results, the respondents were asked whether their most recent research report was a joint publication or a single author publication, who chose the publication channel, and why was that particular publication channel chosen. One topic covered research performance assessment and assessment criteria. The respondents were asked what were the most important factors to be taken into account when assessing research performance. The researchers were also asked whether the evaluation criteria used in performance assessment in their field of study were acceptable, and if not, what changes were needed. The scientific activity of the researchers was studied by asking the position of the researchers' main project in the field of science, the duration of the project, size and composition of the research group, and the researchers' other research projects. The researchers were asked to assess their own research, the current situation in their own field of research, and the applicability of their research projects. Other research projects pertaining to the same research area in Finland and abroad, and eventual contacts of the respondents' projects with these were charted. The respondents were also asked to assess their own research in comparison to other research groups and to say what kind of research they felt was high quality research, and with what indicators should scientific successfulness be measured. The survey also contains information on the researchers' scientific output during the past three years. Background variables included the respondent's position in the department, age, sex, degrees taken, and experience in research activities.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1089
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=7f02292a259f6226fc891ac4600ed5f9e9cd2b928d53e04dd909567c5857b97d
Provenance
Creator Kaukonen, Erkki; Luukkonen, Terttu; Stolte-Heiskanen, Veronica
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2001
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.; The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Construction Engineering and Architecture; Engineering; Engineering Sciences; Life Sciences; Natural Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland