Argumentin laadun arviointitutkimus 2018

Tutkimusaineisto selvittää, miten väitteen esittäjä vaikuttaa vastaajien arvioon argumentin pätevyydestä. Argumenttien teemat ovat irtisanomissuoja, tuulivoiman rakentaminen, tuloerot ja susien kaatoluvat. Aineisto on koottu osana Suomen Akatemian hankkeita Polut poliittiseen luottamukseen (Consortium of Trust Research: Pathways to Political Trust, CONTRE, 2015-2019) ja Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (Participation in Long-Term Decision-Making, PALO, 2017-2022, hankenumero 326662). Vastaajat jaettiin satunnaisesti neljään ryhmään argumentin esittäjän mukaan. Argumentin esittäjät olivat puolueellisia, puolueettomia tai vastahakoisia. Yhdessä ryhmässä argumentit esitettiin ilman, että esittäjä mainittiin. Kyselyn argumentteja ovat "Irtisanomissuojaa pitää heikentää alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä, koska se vähentäisi niiden toimintaan liittyviä taloudellisia riskejä", "Tuulivoimaloita on rakennettava lisää, koska tuulivoiman käyttö on tehokas keino hillitä ilmastonmuutosta", "Valtiovallan pitää ryhtyä toimenpiteisiin tuloerojen vähentämiseksi, koska alhaiset tuloerot kasvattavat kaikkien hyvinvointia" ja "Susien kaatolupia pitää lisätä, koska se lisäisi susilaumojen läheisyydessä asuvien suomalaisten turvallisuudentunnetta". Väittämien esittäjinä olivat esimerkiksi yrityksen omistaja ja työntekijät, tuulivoimaloita rakentavan yrityksen toimitusjohtaja ja tuulivoimapuiston lähellä asuva, pieni-, keski- ja suurituloinen sekä susilauman läheisyydessä asuva ja luonnonsuojelujärjestön jäsen. Vastaajat arvioivat väittämän pätevyyttä sekä väittämän esittäjän asiantuntemusta, luotettavuutta ja kiinnostuneisuutta. Lopuksi kysyttiin, mitä mieltä vastaajat itse ovat irtisanomissuojaan, tuulivoiman rakentamiseen, tuloeroihin ja susien kaatolupiin liittyvistä väittämistä. Vastaajien persoonallisuuden piirteitä kartoitettiin itsearvioinnilla (suppea Big Five-mittari sekä Machiavellianismi-mittari). Tiedusteltiin myös vastaajien puoluekantaa, poliittista vasemmisto-oikeisto -orientaatiota, kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin ja luottamusta ihmisiin ja instituutioihin. Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, ikä, äidinkieli, asuinalue, koulutus ja kotitalouden nettotulot.

The argument quality evaluation survey examined the effect of an argument's source on the respondents' assessment of the credibility of the argument. The topics of the arguments included protection of employees against dismissal, wind power, income disparity, and licenses to shoot wolves. The data were collected as part of two Academy of Finland projects: Consortium of Trust Research: Pathways to Political Trust (CONTRE, 2015-2019) and Participation in Long-Term Decision-Making (PALO, 2017-2022, ID: 326662). The respondents were randomly divided into four groups. Depending on the group, the person presenting the argument was described to the respondents either as a partial, impartial, or reluctant source, or the arguments were presented without a source. The following arguments were included in the survey: "Protection of employees against dismissal should be decreased in companies with less than 20 employees, because it would reduce the economic risks of these companies", "More wind plants must be built because increasing the use of renewable energy sources is an effective way to curb climate change", "The government should take measures to reduce differences in income levels because low income disparities increase everybody's well-being", and "The number of shooting licenses for wolves should be increased, because it would strengthen the sense of security of the people living near areas with a high number of wolves". The sources of the arguments included, for example, owners and employees of different-sized companies, people living close to wind farms, people with low, medium, or high incomes, and people living close to a wolf pack or members of a wildlife conservation NGO. The respondents were asked to evaluate the credibility of the argument, the expertise and trustworthiness of the argument's source, and the level of interest the argument's source would show towards the argument topic. Finally, the respondents' own opinions on the topics of the arguments were surveyed. A number of items from the Big Five Inventory (John et al.) and a test of Machiavellianism were also presented to the respondents. Additionally, the respondents' political party preference, left-right political self-placement, interest in societal issues, and trust in other people and institutions were examined. Background variables included the respondent's gender, age, mother tongue, region of residence, level of education, and household income.

Todennäköisyys- ja ei-todennäköisyysotannan yhdistelmäMixedProbabilityNonprobability

Mixed probability and non-probabilityMixedProbabilityNonprobability

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3587
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=e0be3d5a5ccd847bf36fb874188e714935df0e7ec864441d552b62247e3fe804
Provenance
Creator Herne, Kaisa; Kestilä-Kekkonen, Elina; Mattinen, Laura; Sipinen, Josefina
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2022
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).; The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland