Suomalaisten naisopiskelijoiden haastattelut 2008-2009

Englanninkieliset haastattelut on tehty vertailututkimukseen, jossa tutkitaan nuorten aikuisten naisten sosiaalista ja taloudellista tilannnetta Suomessa ja Ranskassa. Haastatteluihin valitut olivat siirtymävaiheessa yliopistosta työelämään. Aluksi haastatelluilta kyseltiin heidän koulutuksestaan, muun muassa mitä he opiskelevat, missä vaiheessa opinnot ovat, miksi he päättivät opiskella juuri tätä alaa, kuinka koulutettuja heidän perheensä muut jäsenet ovat ja mitä he ajattelevat suomalaisesta yliopistojärjestelmästä. Seuraavat kysymykset koskivat työmarkkinoita, mm. minkälaista työtä haastateltavat haluaisivat tehdä, minkälaista työkokemusta heillä on, minkälaisena he näkevät työmarkkinat ja työelämän ja miltä työelämään siirtyminen tuntuu. Tämän jälkeen haastattelijoilta kysyttiin heidän asumisjärjestelyistään, missä he asuivat, kuinka he rahoittavat asumisensa ja halusivatko he joskus ostaa oman asuntonsa tai talonsa. Seuraavat kysymykset koskivat vastaajien perhettä, kysymyksissä tiedusteltiin onko vastaajilla työ vai perheen perustaminen suurempi prioriteetti, haluavatko he naimisiin tai lapsia ja miten vastaajat pyrkivät tasapainottelemaan uran ja perheenäidin roolien välillä. Harrastuksista vastaajilta kysyttiin sitä, minkälaisia harrastuksia heillä on, kuinka paljon aikaa harrastuksille vastaajat omistavat ja miten he onnistuvat yhdistämään nämä tulevan työ- ja perhe-elämän kanssa. Viimeinen kysymyssarja koski siirtymää nuoruudesta aikuisuuteen, minkälaisena he näkivät aikuisuuden, miten siirtyminen yliopistomaailmasta työelämään tulee sujumaan ja ovatko he yleisesti tyytyväisiä elämään. Seuraava sarja kysymyksiä koski nuorten ihmisten nykyistä tilannetta yleensä. Vastaajilta kysyttiin, miten vastaajat kokivat yliopisto-opiskelijoiden nousevan määrän, kuinka monta ystävää heillä on, jotka eivät opiskele yliopistossa, millaisena he näkevät ystäviensä integroitumisen työmarkkinoilla, miten heidän ikätoverinsa asuvat ja rahoittavat asumisensa, mitkä ovat heidän ystäviensä perhetilanteensa ja niin edelleen. Tässä osiossa toistettiin ensimmäisen osion teemat ja vastaajia pyydettiin kuvaamaan tilannetta yleisemmin, eikä pelkästään omalta kohdaltaan. Kolmas osio koski mennyttä aikaa, sitä millainen vastaajien vanhempien koulutus on, miten heidän vanhempansa menestyivät työmarkkinoilla, miten heidän vanhempansa järjestivät asumisensa, miten vanhempien perheenmuodostuksensa sujui, minkälaisia harrastuksia näillä oli ja niin edelleen. Tässä osiossa ensimmäisen ja toisen osion teemat toistuivat jälleen ja tällä kertaa vastaajia pyydettiin kuvaamaan tilannetta heidän vanhempiensa näkökulmasta, ajalta jolloin heidän vanhempansa olivat heidän ikäisiään. Loppuyhteenvedossa haastateltavia pyydettiin kuvailemaan tulevaisuuttaan, miten he kokevat naisena olemisen helpottavan tai hankaloittavan aikuis-/työelämään siirtymistä ja pitävätkö he omaa sukupolveaan erityisinä tai ainutkertaisena. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

This interview data is a comparative analysis on young adults' social and economic situation in Finland and France. The research concentrates on young people in their twenties, experiencing transition from university to working life. In the first part of the interview the research subjects were asked about their education e.g. what they were studying, how far along were the studies, why they had decided whatever they were studying, how educated was the rest of their family and what they thought of the Finnish university system. The next set of questions were about employment, for example what kind of work they wanted to do, what kind of working experience they had, how they see the job market and working life and how they feel about entering working life. After this the subjects were asked about their living arrangements, where they lived, how they financed their living and whether they wished to own their own houses at some point. The next questions were about family, whether the interviewees placed more stress on family or their careers, if they wanted to marry and/or have children and how they would manage to balance a career and the role of motherhood. The last set of questions was about the transition from youth to adulthood. The interviewees were asked about their conceptions of adulthood, how the transition from university to the working world will be for them and whether they were happy with their life in general. The second part of the interview was done with the same themes and questions as the first, only this time the interviewees were asked to answer the questions with the regard on their friends and close relations. The third part of the interview was done with the same themes and questions as the first and second, this time the interviewees were asked to answer the questions from their own perspectives on their parents at the same age. In the last part of the interview the interviewees were asked to describe their future situations, whether they felt that being a woman was a hindrance or an aid in the transition to working/adult life and whether they viewed their generation as unique or special.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Ei-todennäköisyysotanta: osallistuja-avusteinen poimintaNonprobability.RespondentAssisted

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Non-probability: Respondent-assistedNonprobability.RespondentAssisted

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8927-3
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=fcea7633cdc91c9a47549740601787ef6871f2511da445ee293000b82bdd78ca
Provenance
Creator Mary, Aurelie
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2009
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland