Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996: puoluejäsenet

Tutkimuksessa vertailtiin Suomen seitsemän suurimman puolueen jäseniä kunnallisvaalien 1996 ehdokkaisiin, vaalien valitsijoihin ja valtuutettuihin. Puolueiden jäseniltä kysyttiin puolueeseen liittymisvuotta ja syitä liittymiseen. Aineistosta löytyy tietoa myös jäsenten aktiivisuudesta puolueessa ja kiinnostusta luottamustehtäviin. Lisäksi vastaajille esitettiin toisaalta kunnallispolitiikkaa toisaalta politiikkaa yleensä koskevia väitteitä. Heitä pyydettiin myös arvioimaan miten paljon kunnan-/kaupunginvaltuutettujen työtä arvostetaan, missä määrin he katsovat olevansa taustaryhmänsä puolestapuhujia puolueessaan ja miten tärkeää heidän mielestään on, että kunnanvaltuusto vastaa koostumukseltaan kunnan äänioikeutettua väestöä. Tutkimuksessa lueteltiin joukko kunnan tehtäviä ja palveluita, joiden nykytilaa ja kehittämistarpeita vastaajia pyydettiin arvoimaan. Lisäksi puolueiden jäsenet arvoivat keinoja, joilla kunnallista demokratiaa ja palvelutuotantoa sekä päätöksenteon tehokkuutta voitaisiin kehittää. Vastaajilta kysyttiin, kenellä heidän mielestään kotikunnassaan on tosiasiallista vaikutusvaltaa, kuinka aktiivisena puoluejäsenenä he pitävät itseään ja kuinka aktiivisesti heidän oma paikallisyhdistyksenä toimii. Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat sukupuoli, ikä, ammattiryhmä, ammatillinen koulutus ja työnantajan tyyppi sekä kotikunta.

In this survey Finnish voters, members of the seven largest political parties, candidates of the 1996 municipal elections, and municipal council members were compared. The party members were asked the year of becoming a member and reasons for joining. Some questions focused on the members' activity in the parties and their interest in elective offices. The respondents were presented with statements relating to municipal policy and politics in general. They were asked to assess to what extent the work of councillors is appreciated, whether they saw themselves as representatives of their background groups in their parties, and how important it was that the municipal council was representative of the municipal electorate. The present state and development needs of a number of municipal services and tasks were canvassed. The party members were also asked how municipal democracy, service production, and efficiency of decision-making could be improved. The respondents were asked who had the real power in their home municipality, how active party members they thought themselves to be, and how active their own local party association was. Background variables included the responden'ts gender, age, occupational group, education, type of employer, and municipality of residence.

Todennäköisyysotanta: systemaattinen otantaProbability.SystematicRandom

Probability: Systematic randomProbability.SystematicRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1022
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=3c76a859c8744280887c39d9fb46265d22079dcd619f25e5f328f122fba596c0
Provenance
Creator Borg, Sami
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2000
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland