Uskonto ja uskonnollisuus Venäjällä 1993

Tutkimuksessa on kartoitettu venäläisten käsityksiä uskonnosta, moraalista ja arvoista 1990-luvun alkupuolella. Heiltä on kysytty erilaisin kysymyksin, miten tärkeänä elämässä he pitävät työtä, perhettä, ystäviä tai tuttavia, vapaa-aikaa, politiikkaa ja uskontoa. Heiltä tiedusteltiin myös mihin ryhmiin ja yhdistyksiin he kuuluvat ja missä niistä he tekevät vapaaehtoistyötä sekä millaisia ihmisiä he eivät halua naapureikseen. Lisäksi kysyttiin heidän yleistä terveydentilaansa ja miltä heistä yleensä ottaen elämä tuntui ja kuinka onnellisina he itseään pitävät. Työhön liittyen vastaajilta kysyttiin, mitkä taloudelliset ja sosiaaliset tekijät ovat tärkeimpiä heille työssä. Vastaajilta kysyttiin myös, mikä rooli omistajilla, valtiolla ja työntekijöillä pitäisi olla yrityksen omistussuhteissa ja yritysjohdon valinnassa. Useat kysymykset koskivat elämän tarkoitusta ja vastaajien uskonnollisuutta, kirkossakäyntiä ja suhtautumista kirkkoon sekä moraalia. Lisäksi kysyttiin heidän perhesuhteistaan ja perheen merkityksestä elämässä sekä oliko vastaajilla samat asenteet suhteessa uskontoon, moraaliin, politiikkaan ja seksuaalisuuteen kuin puolisollaan ja vanhemmillaan. Lisäksi kysyttiin, miten tärkeinä vastaajat pitävät hyvän avioliiton kannalta mm. uskollisuutta, aineellista hyvää, samaan sosiaalisen kerrostumaan kuulumista, keskinäistä kunnioitusta, samaa poliittista katsomusta, seksuaalista tyytyväisyyttä, lapsia ja kotitöiden jakamista. Lapsiin liittyen kysyttiin lasten todellista ja toivottua lukumäärää perheessä, suhtautumista lastenkasvatukseen, käsityksiä lasten ja vanhempien suhteesta sekä sitä, millaisia arvoja vanhempien tulisi siirtää lapsiinsa. Lisäksi kysyttiin vastaajien asenteita äitien työssäkäyntiin sekä puolisoiden rooleihin perheessä. Suhtautumisesta politiikkaan ja poliittisesta osallistumisesta oli useita kysymyksiä. Lisäksi kysyttiin käsityksiä maan tulevaisuudesta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä. Vastaajilta kysyttiin myös, miten paljon he luottavat erilaisiin yhteiskunnallisiin instituutioihin, kuten kirkkoon, asevoimiin, oikeusjärjestelmään, lehdistöön, ammattijärjestöihin ja koko poliittiseen järjestelmään. Toisaalta kysyttiin, miten he tukevat erilaisia yhteiskunnallisia liikkeitä, kuten ympäristöliikettä, ydinvoimanvastaista liikettä ja naisliikettä. Ihmisten moraalikäsityksiin liittyen kysyttiin useista asioista, mm. matkustamisesta julkisella kulkuneuvolla ilman lippua, huumeiden käytöstä, prostituutiosta, itsemurhasta ja eutanasiasta. Vastaajilta kysyttiin myös käsityksiä eri maiden kansalaisista. Taustamuuttujina olivat mm. sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, lapsuuden asuinpaikka, perheen koko, tulot, oma ja muiden perheenjäsenten kansallisuus, jäsenyys poliittisessa puolueessa tai poliittiset näkemykset.

The survey studied the concepts of religion, morals, and values in Russia in the beginning of the 1990s. The respondents were asked how important in life they considered work, family, friends or acquaintances, leisure, politics and religion. They were also asked which groups and associations they belonged to, in which of them they are engaged in voluntary work, and what kind of people they would not have as their neighbours. In addition, they were asked about their general state of health, how they felt about life as a whole, and how happy or unhappy they felt. The respondents were also asked what economical and social factors were the most important to them at work. The respondents were also asked what role owners, the state, and employees should have in the ownership of an enterprise and in choosing management. Several questions dealt with morals and the meaning of life, the respondents' religiosity, attendance of church services, and their attitude towards the church. In addition, the respondents were asked about their family relations, the meaning of family in their lives, and whether the respondents had the same attitude towards religion, morals, politics, and sexuality as their spouse and parents. Furthermore, the respondents were asked in view of a good marriage, how important they felt faithfulness, material goods, belonging to the same social stratum, mutual respect, same political views, sexual satisfaction, children, and sharing the chores at home. Relating to children, the respondents were asked the actual and desired number of children in the family, attitudes towards child-rearing, conceptions of the relationship between parents and children, and what kind of values should parents instill in their children. Furthermore, the respondents were asked about their attitudes towards working mothers and the roles of spouses in marriage. There were several questions about attitudes towards politics and political participation. Moreover, the respondents were asked about their conceptions of the country's future and social development. They were also asked how much they trust various institutions in society: the church, armed forces, judicial system, press, trade unions, and the political system as a whole. On the other hand, the respondents were asked how they supported various social movements, like environmental movement, movement against nuclear energy, and women's movement. In relation to their moral conceptions, the respondents were asked about several things, for instance, about using public transport without a ticket, using drugs, prostitution, suicide, and euthanasia. The respondents' conceptions about citizens of various countries were also asked about. Background variables included the respondent's sex, age, education, profession, place of residence in childhood, size of family, income, nationality of the respondent and other family members, membership in a political party, and political views.

Todennäköisyysotanta: ryväsotantaProbability.Cluster

Probability: ClusterProbability.Cluster

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1093
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=0dde9addf43fdc2a6dfdace298c4632e08d64fc10c702b42f8e2c5a0e5f698b2
Provenance
Creator Kääriäinen, Kimmo; Andreenkov, Vladimir
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2001
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Venäjä; Russia; Venäjä; Russia