Χωροφύλακες από τις Μαργαρίτες Ρεθύμνου: Μια από τις πρώτες συναντήσεις της τοπικής κοινότητας και του κράτους.

DOI

Η έρευνα αφορά την καταγραφή του πληθυσμού των χωροφυλάκων στις Μαργαρίτες, (Χρονική περίοδος 1899-1984). Τη διερεύνηση μέσα από τις συνεντεύξεις, των αιτίων που επέλεξαν το επάγγελμα της δράσης τους μέσα στην Κοινότητα. Ο στόχος είναι να κατανοήσουμε την αλληλεπίδραση τους με την Κοινότητα, στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, την επίδραση και τις συνέπειες της παρουσίας τους ως φορέων της κρατικής εξουσίας και της αντίστοιχης πολιτικής ιδεολογίας σε σχέση με τις υφιστάμενες στην Κοινότητα ιεραρχημένες σχέσεις και δυναμικές. (Ισχυρές οικογένειες, Εκκλησία, Καπετάνιοι, Ιδεολογικοί αντίπαλοι κλπ.). Η έρευνά μας επίσης συμβάλλει στο να κατανοήσουμε τον τρόπο που διαμορφώνεται η σχέση του Κράτους με την Κοινότητα μέσα από σημαντικές περιόδους όπως αυτές της Κρητικής Πολιτείας, του Εμφυλίου και της Δικτατορίας του 1967.

Non-probability: Availability

Face-to-face interview

Participant field observation

Identifier
DOI https://doi.org/10.17903/FK2/DO8IJL
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=0a2e67c8a72f1be4cf53ef88edb40110b4c20d1c0cd13233210de6d9d09067e6
Provenance
Creator Παδουβά, Μαρία
Publisher Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet
Publication Year 2022
OpenAccess true
Representation
Language Greek, Modern (1453-); Greek
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Μαργαρίτες, Ρέθυμνο; Greece