Lähihoitajakoulutuksen etnografia: opettajien haastattelut 2007-2010

Aineisto on kerätty osana laajempaa etnografista tutkimusta, jossa on havainnoitu pääkaupunkiseudulla sijaitsevan sosiaali- ja terveysalan ammatillisen oppilaitoksen arkea. Tutkimuksen yhteydessä on opettajien lisäksi haastateltu oppilaitoksen opiskelijoita (FSD2736) sekä pidetty kenttäpäiväkirjaa (FSD2575). Kerätty materiaali on arkistoitu erillisinä aineistoinaan. Tämä haastatteluaineisto pitää sisällään 14 opettajan haastattelua. Haastateltavat ovat opinto-ohjaajaa lukuunottamatta sellaisia, joiden pitämiä oppitunteja on myös havainnoitu (kts. FSD2575). Haastattelut ovat luonteeltaan etnografisia haastatteluja, jotka perustuvat kentällä tehtyihin havaintoihin. Tukena on käytetty väljää, kenttätyön edetessä jatkuvasti muokattua haastattelurunkoa. Haastattelut on tehty oppilaitoksen luokissa, opettajanhuoneessa tai henkilöstöravintolassa. Opettajilta kysytään mm. oman ammattivalinnan taustoista, toimenkuvasta, opiskelijoista ja heidän välisistä eroista, opetettavasta ryhmästä kokonaisuutena, työssäoppimisjaksosta ja työn kasvatuksellisesta merkityksestä. Opettajien haastatteluissa on käytetty useampia teemarunkoja, joiden pääteemat ovat kuitenkin olleet samat kuin esimerkkilomakkeessa (iqF2735_1.pdf). Opetettavasta oppiaineesta ja haastateltavasta opettajasta riippuen on haastatteluissa puhuttu myös oppiainespesifimmistä aiheista. Myös opinto-ohjaajan haastattelua varten oli oma teemarunko (iqF2735_2.pdf). Haastateltavat esiintyvät haastatteluissa peitenimillä. Taustatietoina on mainittu sukupuoli ja opetettava oppiaine.

The data are part of a wider ethnographic study in which the everyday life in an educational institution for social and health care in the capital area of Finland was observed. The study also included student interviews (FSD2736) and field notes (FSD2575). The data consist of 14 interviews. The interviewees were teachers whose classes were observed (see FSD2575) and one study advisor. The interviews conducted were ethnographic interviews based on the observations made. While the main themes were always the same, other themes varied somewhat from interview to interview, and were partly dependent on the subject taught. Interview questions related to career choice, tasks at work, educational significance of the job, students and differences between them, learning in practice period for students etc. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

HaastatteluInterview

InterviewInterview

Identifier
Source http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201809062469
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=106b6e1244378bdee8c19af4fb4b9af8c7e0a1777d3bdb386e6c5abcb70a2c17
Provenance
Creator Lappalainen, Sirpa
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2012
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland