Sosiaalibarometri 2013

Sosiaalibarometrit ovat tutkimuksellisia ajankohtaisselvityksiä, joiden tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman ajan tasalla olevaa tietoa hyvinvointipalvelujen, palvelujärjestelmän ja hyvinvoinnin tilanteesta ja niiden muutossuunnista. Vuoden 2013 Sosiaalibarometri-kyselyssä ajankohtaisteemoina ovat muun muassa palveluiden toteutuminen ja uudistaminen, työttömien työllistäminen, sosiaalietuuksien käyttö sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Lisäksi kyselyssä tarkastellaan väestön hyvinvoinnin tilannetta, kuntien ja järjestöjen yhteistyötä Kaste-ohjelmassa sekä Kelan ja TE-toimistojen palveluiden tilannetta. Kyselyssä vastaajina ovat kuntien sosiaalihuollon, Kansaneläkelaitoksen toimistojen, työ- ja elinkeinotoimistojen ja terveyskeskuksien johtavissa asemissa olevat työntekijät sekä sosiaalihuollon lautakuntien puheenjohtajat. Kyselyssä kartoitetaan laaja-alaisesti vastaajien taustaorganisaatioiden tilannetta. Ensimmäisenä teemana kyselyssä oli hyvinvoinnin tilanne ja voimavarat, joihin liittyen kartoitettiin vastaajien alueen väestön hyvinvoinnin kehitystä ja kuntalaisten tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamista nykyisillä resursseilla. Lisäksi tiedusteltiin, miten eri palvelut toteutuvat kunnissa: sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta kysyttiin muun muassa palvelujen laadun ja tehokkuuden, asiakkaiden oikeusturvan ja kustannustietoisuuden toteutumisesta. Kelan toimistojen johdolta kysyttiin Kelan asiakaspalvelun, esimerkiksi neuvonnan, etuuksien hakemisen ja käsittelyn sekä päätösten selkeyttä ja toimivuutta. Seuraavaksi tarkasteltiin osatyökykyisten tai pitkittyneesti työttömien työllistämistä. Sosiaalihuollon, Kelan toimistojen sekä TE-toimistojen johdolta tiedusteltiin muun muassa eri tahojen mahdollisuuksia tukea ja tarjota palveluita työttömille sekä TE-toimiston ja muiden tahojen palveluiden, kuten työkokeilujen, ammatinvalinnanohjauksen ja kuntouttavan työtoiminnan vaikutusta osatyökykyisten tai pitkittyneesti työttömien tilanteeseen. Lisäksi osalta vastaajista kysyttiin, mitä palveluita tulisi kehittää kiireellisimmin ja miten yhteistyö toimii TE-toimiston ja kunnan sosiaalitoimen välillä. Kyselyssä kartoitettiin myös vastaajien näkemyksiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan eri seikkojen, kuten resursoinnin, yhteistyön eri tahojen välillä ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien, toteutumista alueellaan. Lisäksi kysyttiin, miten merkittävinä vastaajat näkivät eri tahojen, kuten sosiaalitoimen, terveystoimen, koulu-/sivistystoimen, järjestöjen tai poliisin, roolin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Lopuksi vastaajilta kysyttiin näkemyksiä sosiaalietuuksien saamisesta ja väärinkäytöstä. Heitä pyydettiin arvioimaan muun muassa sosiaalietuuksien väärinkäytön yleisyyttä sekä sitä, miten suurena ongelmana he pitivät sitä, että ihmiset eivät saa niitä sosiaalietuuksia, joihin heillä on oikeus, tai sitä, että sosiaalietuuksia käytetään tietoisesti väärin. Lisäksi sosiaalitoimen ja terveyskeskusten johdolta sekä sosiaalihuollon lautakuntien puheenjohtajilta kartoitettiin kuntien ja järjestöjen yhteistyön toimivuutta Kaste-ohjelmassa. Taustatietoina ovat vastaajaryhmästä riippuen muun muassa vastaajan organisaatio, organisaation sijaintialue sekä alueellinen kuntaryhmitys.

The sociobarometer is a wide-ranging survey charting expert opinion on the welfare of Finnish citizens, and on the present state of welfare services. Themes for the 2013 survey included the public service reform, use of social security benefits, welfare and health promotion, and employing the unemployed. The survey also studied the general well-being of the Finnish population, cooperation of municipalities and organisations in the National Development Program of Health and Social Services (Kaste), and the state of services provided by the Social Insurance Institution of Finland (Kela) and employment agencies. The respondents were managers or management groups of municipal social services offices, municipal health centres (primary health care), employment offices, local offices of the Social Insurance Institution of Finland, and chairs of municipal social services boards. There were separate questionnaires for each organisational sector, with somewhat differing questions for each. The questions common to all organisations studied opinions on the general well-being of the population in the municipality/area and whether there were sufficient resources to provide the required services at the time of the survey and 12 months after the survey. Regarding service provision, the respondents were asked about cooperation and service provision strategies. The respondents were also asked to evaluate the social services provided by the municipality, and the customer orientation of these services. Furthermore, the offices of Kela were asked to evaluate how well different parts of Kela's customer service functioned. Competitive procurement of services was investigated with questions about outsourced services, their oversight, and different strategies regarding outsourced services. The respondents were also asked to assess several suggestions regarding the new national public procurement law. Views of the the health and social service reform were surveyed by asking how well-integrated the services of the area were, and which areas would benefit the most from integration of the services. Furthermore, the respondents were asked how the basic level of services in the area could be improved. Regarding long-term unemployment, the respondents were asked about the possibilities for different organisations to offer services for the long-term unemployed and how provision of certain services would affect the circumstances of the unemployed. Cooperation between social services and employment agencies was investigated. Employment agencies were also asked about the significance of vocational education in improving the employment situation and how effectively different organisations in the area could employ the long-term unemployed. Promotion of health and well-being was examined by charting, among others, the role of various institutions and organisations in promoting health and well-being. Finally, views on the use and misuse of social security benefits were investigated. The background variables included, depending on the organisation, name of the organisation, municipality/area, and statistical grouping of the municipality (urban, semi-urban, rural).

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2850
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=eb47709ab1b3726bea3dd59a016ebdfda5612709b3e7f35be0fb0aa45d73f39b
Provenance
Creator SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry; SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2017
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland