DDI-kuvailu: Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 1993: syksy DDI description: Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 1993: Autumn Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 1993: syksy Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 1993: Autumn Suomalaisten turvallisuuspoliittisten mielipiteiden kehitys 1990-luvulla MTS-tutkimukset 1990-1997

Tutkimuksessa kiinnostuksen kohteina olivat mm. kansalaisten käsitykset ulkopolitiikan hoidosta ja puolueettomuuspolitiikasta. Vastaajilta kysyttiin myös mielipidettä puolustuspoliittisista perusratkaisuista, aseellisesta maanpuolustuksesta, puolustusvoimille myönnettävistä varoista ja rauhanturvaamisesta. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä presidentinvaaleista, EY-jäsenyydestä, Ahvenanmaan asemasta, sekä Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen vaikuttavista ilmiöistä. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan sukupuoli, koulutus, perheen koko ja tuloluokka, elämänvaihe, ammatti, asuinpaikka ja puoluekanta.

The survey studied citizens' opinions on Finnish neutrality and foreign policy. The respondents were asked to state their views on basic defence policy solutions, armed civil defence, peace-keeping, and on the funding of the Finnish Defence Forces. In addition, opinions on the presidential elections, EC membership, status of the Åland Islands, as well as phenomena influencing the security of Finland and the Finnish citizens were probed. Background variables included the respondent's gender, age, basic and vocational education, household income, household composition, economic activity, type of municipality of residence, province of residence, which political party R would vote for if the parliamentary elections were held at that time, and which party R had voted for in the municipal elections.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1160
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=3bae1a175dceaaa2cd6e5f6d425939083288a909722cbddabdeb003608f539c8
Provenance
Creator Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS); Advisory Board for Defence Information (ABDI)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2001
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland