Finnish Journalists in Changing Media: Journalist Survey 2007

DOI

Tutkimuksessa kartoitettiin journalistien kokemuksia omasta työstään, työhön liittyvistä toimintatavoista ja käsityksiä suomalaisesta yhteiskunnasta. Kyselyn eri osa-alueita olivat nykyiset työtehtävät, työtehtävien muutokset ja niiden seuraukset sekä työtapojen muutokset. Lisäksi esitettiin asenneväittämiä, jotka käsittelivät Suomalaista yhteiskuntaa, sen kehitysnäkymiä ja erilaisia arvoja. Nykyisiä työtehtäviä koskevia kysymyksiä olivat mm. nykyinen tehtäväkuva, työpaikka, työsuhteen laatu, esimiesasema sekä toimeksiantajat ja niiden lukumäärä vuonna 2006. Vastaajilta tiedusteltiin myös mitkä asiat merkitsevät heille eniten nykyisessä työssä, millaisia ja miten suuria ongelmia työpaikalla esiintyy ja mitä asioita vastaaja haluaisi parantaa työpaikallaan. Työtehtävissä tapahtuneita muutoksia kartoitettiin kysymällä, ovatko tietyt työhön liittyvät asiat vähentyneet tai kasvaneet vuoden 2005 alun jälkeen. Nämä kysymykset käsittelivät mm. juttujen pituutta ja kestoa sekä tehtyjen juttujen ja toimitushenkilöstön määrää. Lisäksi kysyttiin joidenkin tekijöiden aiheuttaman kuormituksen muutosta viimeisen vuoden aikana. Kuormitusta mitattiin kysymällä miten paljon työaikaa kuluu mm. kokouksiin, puheluihin, sähköpostiin ja tapaamisiin. Kuormitusta tiedusteltiin myös työrauhan, byrokratian, tulosvastuun ja ylitöiden osalta. Vastaajilta kysyttiin myös kuinka paljon harmia ja/tai iloa ja tyydytystä tietyt työn piirteet aiheuttavat. Työtapojen muutoksia käsiteltiin kysymällä sitoutumisesta ja samastumisesta ammatti-identiteettiin, työosastoon, työyhteisöön ja koko yritykseen. Lisäksi tiedusteltiin tiettyihin työvaiheisiin käytetyn ajan muutoksesta suhteessa kokonaisaikaan. Kysyttiin myös kuinka paljon palautetta vastaaja saa työstään eri henkilöiltä tai ryhmiltä. Vastaajilta tiedusteltiin heidän vahvuuksiaan sekä sitä, millä toimilla kyseisiä vahvuuksia voitaisiin ylläpitää. Yhdellä kysymyspatterilla kartoitettiin vastaajien kokonaiskuvaa nykyisestä suomalaisesta mediasta. Taustamuuttujina olivat mm. sukupuoli, ikäryhmä, koulutus, ammattikoulutus ja työpaikkakunta. Taustamuuttujia olivat myös aika, jonka vastaaja on toiminut nykyisessä työtehtävässä sekä aika, jonka hän on työskennellyt toimitustyössä. Lisäksi tiedusteltiin tuloluokkaa, ammattiryhmää, työpaikkaa, työsuhteen laatua ja esimiesasemaa.

The survey studied how Finnish journalists view their own work and working conditions, the changing media environment, multimedia journalism, and Finnish society. The respondents were asked about their present job duties and whether their job included supervisory status or responsibility for some special area. Freelancers were asked about the number of employers they had had in 2006 and from what media sector. Respondent opinions were charted on how important certain job issues were to them (e.g. challenging work, career prospects, control over working hours, work diversity, wage level, security of job, workplace relations, possibility to have an impact in society). Further questions covered general job satisfaction and possible problems at work such as increased stress over deadlines, insufficient pay compared to tasks, authoritarian management style, competition and distrust between colleagues, lack of control over working hours or content of work etc. The respondents were also asked how they would like to improve their workplace. Change in work was charted by asking whether a number of things had increased or decreased since the beginning of the year 2005. Things mentioned included, for example, the length/duration of stories/features/items, the number of stories/features/items produced per week per staff member, multimedia working, the use of the same story/feature/item for different media within the same media company or between media companies. Another question explored whether the number of meetings, phone calls or e-mails, or pressure to work overtime etc. had increased or decreased during the past year. The respondents were asked whether certain job characteristics caused them harm or brought joy and satisfaction. The characteristics mentioned included the amount of work, travelling for work, learning new technologies or work methods, workplace relations, being in the public eye etc. Commitment to the workplace, the media company, and to the professional identity of journalists was studied. Change in time spent on different phases of work (e.g. planning, data gathering, writing/shooting of footage) was charted, likewise the change in average time spent on one story/feature/item and on multimedia journalism. The respondents were asked whether they receive feedback on their work and from whom. Views on what will happen in the media world in the future and the consequences to the quality and ethics of journalism in Finland were probed. The respondents were also asked how well a number of statements relating to the Finnish media corresponded to their own ideas of it. A set of statements explored opinions on various aspects of Finnish society, its politics and values. Finally, the respondents were asked whether they thought certain bodies (e.g. the police, citizen organisations, trade unions, Parliament, the EU, local decision-makers, the church, banks, political parties, big companies) have too much or too little power. Background variables included the respondent's gender, age group, highest level of education, vocational education for journalism, type of municipality where the workplace is located, length of current employment, time working as a journalist, income, and type of contract.

Todennäköisyysotanta: ositettu otantaProbability.Stratified

Probability: StratifiedProbability.Stratified

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2361
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2361
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=aae082dea15b404a2bd9867f152927fce6411991ed24c864b4ffdd07650f9923
Provenance
Creator Jyrkiäinen, Jyrki; Raittila, Pentti
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2008
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland